Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Przemoc domowa – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechania, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej ( art. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej) w szczególności:

 - Narażające osobę na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, życia i mienia

 - Naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną

 - Powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym

 - Ograniczające lub pozbawiające te osobę dostępu do środków finansowych lub możliwość podjęcia   pracy lub uzyskania samodzielności finansowej

 - Istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Osobą, która doświadcza przemocy w rodzinie może być każdy , a szczególnie współmałżonek, partner, rodzice, dzieci, rodzeństwo oraz ich wstępni, zstępni małżonkowie, osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, osoby pozostające obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkania i gospodarowania, osoby niepełnosprawne, osoby w podeszłym wieku.

Osobą doznającą przemocy jest również małoletni będący świadkiem przemocy domowej wobec wyżej wymienionych osób.

 

FORMY PRZEMOCY:

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których następstwem jest nieprzypadkowe zranienie, uderzanie, popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, wykręcanie rąk itp.

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, wyzywanie, zawstydzenie, ograniczenie kontaktów z innymi, stosowanie gróźb, szantażowanie itp.

Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowalnych praktyk seksualnych, itp.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, itp.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych, np. brak opieki i uniemożliwienie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych  ( związanych ze snem, jedzeniem, higieną)

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. W skład zespołu wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele innych instytucji, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez :

- diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym

- inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej

- inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej, oraz osób stosujących przemoc domową

- opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej

- monitorowanie procedury  „Niebieskie Karty”

-kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno – terapeutycznym dla osób stosujących przemoc

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

- powoływanie grup diagnostyczno – pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań

- składanie na wniosek grupy diagnostyczno – pomocowej , zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art.66c

 

Zadania grup diagnostyczno – pomocowych

Do zadań grup diagnostyczno – pomocowych należy w szczególności:

- dokonanie oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej, oraz osób stosujących przemoc na podstawie  procedury ” Niebieskiej Karty”

- realizacja procedury ”Niebieskiej Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej.

- realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz stosujących przemoc.

-monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury ”Niebieskiej Karty”

- zakończenie procedury ” Niebieskie Karty”

 

Gdzie można szukać pomocy?

- Policja, tel. 997 lub 112

- Prokuratura , Sąd

- https://www.niebieskalinia.pl/  - tel. 800 12 00 02

- https://centrumwsparcia.pl/ - tel. 800 70 22 22

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie , ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce, tel. 41 368 18 67

- Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych – 41 368 18 74 ( pn. – pt. 8.00 – 18.00)

- Miejski Telefon Zaufania „ Stop przemocy” – 195 13 ( całodobowo)

- Telefon Zaufania dla osób w kryzysie – 195 25 ( całodobowo)

- Schronisko dla kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej, Kielce ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47

- Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 123 ( godz. 14.00-22.00 nr bezpłatny)

- „ La strada”  Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu) tel. 22 628 99 99

 - bezpłatna pomoc prawna  - https://bip.powiat.kielce.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/index

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ...

19

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 49/2024

18

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35/2024 - przymrozki

17

kwi

2024

Zdjęcie: IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

Gmina Pierzchnica

IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

15

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy ...

15

kwi

2024

Zdjęcie: Wiosenna akcja szczepienia lisów 22-27.04.2024.

Gmina Pierzchnica

Wiosenna akcja szczepienia lisów 22-27.04.2024.

11

kwi

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.