Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

            Pierzchnica, dnia 20 marca 2023r.

Znak: RA.524.4.2023.KP

 

 

           

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –
 ZWALCZANIE NARKOMANII

 

I. Podstawa prawna konkursu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057) oraz  Uchwały XLI/67/2022  Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 i Uchwały XXXIV/25/2022  Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pierzchnica na lata 2022 - 2023.

II.  Konkurs adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

III. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych do realizacji tego zadania

1. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez wzbogacenie wiedzy uczniów i rodziców na temat skutków sięgania po narkotyki, w tym także po tzw. „dopalacze”  zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pierzchnica na lata 2022 - 2023 (program dostępny pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPierzchnica/document/832709/Uchwa%C5%82a-XXXIV_25_2022)

2. W ramach zadania mogą być realizowane:

 1. spektakle profilaktyczne dla uczniów,
 2. projekcje filmów edukacyjnych,
 3. pogadanki, prelekcje i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych,
 4. szkolenia na temat uzależnień od narkotyków dla rodziców i nauczycieli,
 5. realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych,
 6. zakup nagród i materiałów na konkursy oraz materiałów dydaktycznych
  i literatury niezbędnej do przeprowadzania zajęć profilaktycznych.

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023 – 4 000zł (słownie: cztery tysiące złotych).

4. W roku 2022 Gmina Pierzchnica na realizację podobnego zadania przeznaczyła kwotę 4 000zł (słownie: cztery tysiące złotych).

IV.  Zasady przyznawania dotacji

1) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, a następnie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

2) Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

3) Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi wykazać co najmniej 10% wkład własny składający się z wkładu finansowego  lub wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków.

4) Z dotacji przyznanej w ramach niniejszego konkursu, w szczególności nie mogą być pokrywane wydatki:

 1. zakupy gruntów,
 2. działalność gospodarczą,
 3. pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
 4. wydatki poniesione przed podpisaniem umowy,
 5. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

5) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6) Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie musi być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2023 roku. Szczegółowy czas realizacji zadania określa oferent.

2) Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele szkół z terenu Gminy Pierzchnica.

3) Oczekiwane rezultaty zleconego zadania publicznego:

 1. co najmniej 220 uczniów wzbogaci wiedzę na temat skutków sięgania po narkotyki,
 2. pozostałe rezultaty realizacji zadania publicznego powinny być zgodne
  z wartością docelową wskazaną w ofercie lub jej aktualizacji.

4) Dopuszcza się przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji na poziomie 15 % danego kosztu dotacji. Inne zmiany kosztorysu, polegające np. na dokonaniu przesunięć przekraczających ten poziom oraz ewentualnym zmodyfikowaniu istniejącej pozycji kosztorysowej lub utworzeniu nowej w ramach kwoty dotacji wymagają uprzedniej zgody organu ogłaszającego konkurs i zawarcia aneksu do umowy.

5) Zadanie ma być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie, z uwzględnieniem ewentualnej aktualizacji.

6) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzane zmiany nie mogą jednak zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają uprzedniej zgody organu ogłaszającego konkurs i zawarcia aneksu do umowy.

7) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego, nieprzekraczające 5% poszczególnych rezultatów. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

8) Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 95% założonych w ogłoszeniu rezultatów.

9) Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

10) Oferent w terminie przewidzianym umową przedstawia sprawozdanie z wykonania zadania publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

11) Realizacja zadania publicznego musi odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022r. poz. 2240).

VI. Termin i warunki składania ofert realizacji zadania:

1) Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) do dnia 12 kwietnia 2023r.  godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica z dopiskiem: „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego – zwalczanie narkomanii”. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego.

2) Oferty mogą zostać przesłane pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy decyduje wówczas termin wpływu do urzędu.

3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,

4) Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel.: (041) 370 56 20 lub drogą elektroniczną pod adresem: urzad@pierzchnica.pl,

5) Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) aktualny statut,

c) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu i o nie prowadzeniu postępowania egzekucyjnego wobec podmiotu ubiegającego się
o dofinansowanie,

d) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),

e) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty na realizację zadania publicznego.

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej ofert jest spełnienie wymogów formalnych:

 1. złożenie oferty w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;
 2. złożenie oferty we wskazanym miejscu;
 3. złożenie oferty przez podmiot do tego uprawniony, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego, będącego przedmiotem konkursu (potwierdzone odpowiednim zapisem w statucie);
 4. złożenie oferty na właściwym formularzu;
 5. dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników;
 6. opieczętowanie oferty i podpisanie jej przez osoby do tego uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań;
 7. złożenie oferty realizacji zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu;
 8. zadeklarowanie wymaganego wkładu własnego lub wkładu osobowego (w tym pracy społecznej lub świadczeń wolontariuszy).

2. Kryteria merytoryczne wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. możliwości realizacji zadania (realność realizacji działań przy zaproponowanym harmonogramie, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, oddziaływanie społeczne) – do 10 pkt
 2. Ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, – do 50 pkt
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 10 pkt
 4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – do 10 pkt,
 5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – do 20 pkt.
 6. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, którym w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią punktów minimum 50%, wynikającą z indywidualnej oceny. Dotację otrzyma organizacja, której oferta zdobyła najwyższą liczbę punktów.

4. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 21 kwietnia 2023r.

5. Oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Burmistrza.

6. Komisja sporządzi ze swoich posiedzeń protokół, zawierający punktację i wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.

7. W przypadku, kiedy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed zawarciem umowy Oferent winien dokonać uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w tym dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań, korekty kosztorysu oraz harmonogramu oferty.

8. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert i ewentualnie dokonaniu aktualizacji, o której mowa w pkt. 7, bez zbędnej zwłoki będą zawierane umowy z organizacjami pozarządowymi,  na realizację zadania publicznego.

9. W umowie będą określone m.in.: kwota udzielonej dotacji, zakres rzeczowy zadania, termin realizacji zadania, termin sprawozdawczości, sposób kontroli realizacji zadania.

10. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje tryb odwoławczy.

11. Dotacja zostanie przekazana w 2023r. na konto oferenta zgodnie z zawartą umową.

12. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

 

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 53/2024

22

kwi

2024

Zdjęcie: Prosimy o pomoc w ustaleniu właściciela psa

Gmina Pierzchnica

Prosimy o pomoc w ustaleniu właściciela psa

22

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ...

19

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 49/2024

18

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35/2024 - przymrozki

17

kwi

2024

Zdjęcie: IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

Gmina Pierzchnica

IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

15

kwi

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.