Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

2019 II - ogłoszenie konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pierzchnica

Z a r z ą d z e n i e  Nr  13/2018

Wójta Gminy P i e r z c h n i c a

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy
                    Pierzchnica na rok 2019

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/66/10 Rady Gminy Pierzchnica  z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica (zmiana: uchwała Rady Gminy Pierzchnica Nr XI/45/2011  z dnia 3 października 2011r.)

 

Ogłaszam: konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pierzchnica na rok 2019

 

 

 1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów

 

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Pierzchnica,  poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Pierzchnica w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez polskie związki sportowe.

Na realizację projektów w 2019 roku przeznacza się kwotę – 80.000,00 zł

 

    II. Terminy realizacji projektów.


Dofinansowanie udzielane przez Gminę Pierzchnica na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

   III. Warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

 

 1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych  i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Pierzchnica i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
 2. Projekt może być zrealizowany jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów i złoży w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.
 4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Pierzchnica a klubem.
 5. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu sportu na terenie Gminy Pierzchnica oraz upowszechnianiu
  i krzewieniu sportu na terenie Gminy Pierzchnica.
 6. Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub.
 7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe  i ich rozwój na wysokim poziomie.

 

IV.Warunki finansowe, jakie powinien uwzględniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

 

 1. Przedmiotem dotacji, zgłoszonego projektu może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie wydatków związanych z:
 1. przygotowaniem klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
 2. udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
 3. utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu
 4. zakup sprzętu sportowego oraz strojów dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,
 5. organizowania imprez sportowych na terenie gminy,
 6. stypendia dla zawodników.

2.  Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, 

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) koszty które  wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji

 1. Wymagany jest co najmniej 10% wkład własny klubu sportowego, przy czym co najmniej 5% wkład finansowy pochodzący z innego niż budżet Gminy Pierzchnica źródła dofinansowania.
 2. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach 
  i w trybie niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Pierzchnica na zasadach 
  i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

    V. Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

 1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa  7 stycznia 2019r.
 2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem “Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Pierzchnica na rok 2019” należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica (w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek. - piątek od 7.30 do 15.30). W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
 3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały Nr XXXVI/66/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia
  8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
 1. statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego,
 2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
 4. oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu
 5. informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2018 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
 6. listę szkolonych zawodników
 7. kwalifikacje osób, przy udziale, których klub zamierza realizować projekt (kadra szkoleniowa),
 8. umowa partnerska lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania partnera).
 1. Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu
  i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność 
  z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.
 2. Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie: www.pierzchnica.bip.jur.pl lub
  w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica, pok. 23, tel. 41 3538046 wew. 26.
 3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
  w oczekiwanej wysokości.

 

     VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz tryb i forma wypłaty dotacji

 1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie do 10 stycznia 2019r.
 2. Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica.
 3. Odrzuceniu podlegają wnioski:

a)      złożone po terminie,

b)      złożone na innych drukach niż określone w rozdz. V 5 pkt 3 ogłoszenia,

c)      podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania klubu sportowego,

d)      zawierające braki formalne,

e)      dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,

f)        złożone przez podmiot nieuprawniony.

4.  Kryteria formalne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:

 1. wniosek złożony przez podmiot uprawniony,
 2.  wniosek złożony na obowiązującym formularzu wniosku, podpisany przez osoby upoważnione,
 3. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wzoru wniosku,
 4. cele statutowe zgodne z ogłoszeniem o konkursie,
 5. dołączony aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wraz  z umocowaniem osób go reprezentujących,
 6. dołączony statut klubu,
 7.  dołączona informacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2018 na różnych szczeblach klas  rozgrywkowych,
 8. lista szkolonych zawodników
 9. dołączone kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt.

5.  Kryteria merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:

 1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy;
 2. przedstawioną kalkulacje kosztów;
 3. możliwość realizacji zadania przez podmiot;
 4. dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
 5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
 1.    Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzonych uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
 2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Po zaopiniowaniu przez Komisję projekty zostaną przedstawione do akceptacji Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, który ostatecznie dokona wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe  z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.
 4. Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dotacji na wsparcie rozwoju sportu, wg następujących zasad:

a)   dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie w umowie.

b)    szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie.   Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy.

c) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.


VII. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica www.pierzchnica.bip.jur.pl.
 2. O podjętej decyzji składający projekty zostaną powiadomieni na piśmie.
 3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiera umowę dotacji na wsparcie realizacji projektu. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana – ostateczny projekt przedsięwzięcia.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy.

 

Wójt

(-) Stanisław Strąk

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

19

lip

2024

Zdjęcie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

19

lip

2024

Zdjęcie: Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

Gmina Pierzchnica

Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91/2024

17

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.