Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Kolejne inwestycje zakończone
W drugim półroczu 2011 r. zakończono kolejne inwestycje realizowane przez Gminę Pierzchnica. W większości były one współfinansowane ze środków unijnych (PROW, RPO).
 
Odbudowa drogi przez Pierzchnicę
W dniu 6 października 2011 roku dokonano otwarcia odbudowanej drogi powiatowej przez Pierzchnicę o długości 1 km. Inwestycja realizo-wana przez Powiat Kielecki przy współfinanso-waniu Gminy Pierzchnica polegała na przebudo-wie drogi przez Pierzchnicę (ul.Kielecka, Rynek, ul.Kościelna), wykonaniu kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni asfaltowej, chodników oraz zatok parkingowych w Rynku i koło cmentarza. Wartość tej inwestycji to ponad 2 mln zł, z tego 60% jest dofinansowane z Regio-nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, a 20% (400tys.zł) współfinan-sowała Gmina Pierzchnica.
 
Remont dróg gminnych – etap II
Kontynuowano realizację wieloletniego pro-gramu odbudowy dróg gminnych. W drugim etapie robót – do połowy października br. położo-no nawierzchnię asfaltową na następujących odcinkach dróg w miejscowościach: Brody – droga nr 371 –odcinek 302 mb, Brody – droga nr 217 – odcinek 141 mb, Maleszowa – obok „Dworku” – odcinek 197 mb, Maleszowa – od drogi powiatowej nr 0004T do drogi powiatowej nr 0002 T – odcinek 280 mb.
Oprócz tego wykonano odcinek 355 mb drogi tłuczniowej w Podstole, w kierunku Żabieńca. Ponadto ułożono nawierzchnię asfaltową na parkingu koło remizy OSP w Maleszowej.
 
Świetlice
 
Oddano do użytku świetlicę wiejską w Ujnach. W ramach inwestycji wykonano budynek o powierzchni 60 m² wraz z instalacją solarną (kolektory słoneczne) oraz plac zabaw dla dzieci. Inwestycja o wartości ponad 250 tys.zł, była współfinansowana z Programu Rozwoju Obsza-rów Wiejskich. Dodatkowo do świetlicy zakupiono 20 krzesełek oraz stół. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Kan. Marian Gawinek.
Zakończono także inwestycję polegającą na zmianie sposobu użytkowania sklepu na świetlicę wiejską w Wierzbiu. W ramach tego zadania powstał również plac zabaw dla dzieci. Inwestycja ta o wartości ponad 275 tys.zł– także była współ-finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Do świetlicy w Wierzbiu i Gumienicach zaku-piono wyposażenie (stoliki, krzesełka, meble biurowe, sprzęt RTV, gry), które kosztowało ponad 34 tys.zł. Zakup był współfinansowany ze środków unijnych (PROW).
 
 
Place zabaw, boiska i przystanki
Oprócz wspomnianych placów zabaw w Uj-nach i Wierzbiu wykonano także 4 nowe place zabaw: w Pierzchnicy, w Osinach, w Podlesiu i w Skrzelczycach. Ponadto powstały nowe boiska trawiaste w Podlesiu i w Skrzelczycach. Łączny koszt wyko-nania wszystkich placów zabaw i boisk wyniósł prawie 190 tys. zł. – inwestycja współfinansowana ze środków unijnych (PROW).
Zakupiono 2 nowe wiaty przystankowe: do Górek i do Wierzbia, a także wyremontowano 2 przystanki w Drugni. Ponadto na terenie całej gminy wyłożono kostką brukową otoczenie 12 przystanków.
 
Inwestycje w szkole
W obiekcie szkolnym w Pierzchnicy wykona-no ocieplenie i nową elewację budynku przed-szkola oraz biblioteki. Ponadto w 11 salach lekcyjnych z oknami da-chowymi zainstalowano niezbędną i długo ocze-kiwaną klimatyzację.
 

Wykonano kapitalny remont schodów wej-ściowych do szatni oraz dodatkowe chodniki obok sali gimnastycznej. W obiekcie byłej szkoły w Skrzelczycach wy-konano centralne ogrzewanie na potrzeby funk-cjonującego tam przedszkola oraz klubu młodzie-żowego.

 Kanalizacja
W 2011 roku kontynuowano budowę kanali-zacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Skrzel-czycach. Inwestycja była rozpoczęta jesienią 2010r., a jej zakończenie planowane jest w 2012. Jest ona także współfinansowana z funduszy unijnych (PROW).
Gmina Pierzchnica złożyła wniosek o dotację na realizację inwestycji pod nazwą: „Połączenie wodociągów gminnych Wierzbie i Pierzchnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-czami w msc. Pierzchnianka – etap I.”
 
Pozostałe prace
Wykonano remont ponad 1 km rowów od-wadniających przy drogach gminnych w miej-scowościach: Górki, Holendry, Osiny-Lizawy, Skrzelczyce (Chebdzie).
W Pierzchnicy wykonano 4 stylowe nadbu-dowy studni publicznych, co niewątpliwie zna-cząco poprawiło estetykę otocznia, ułożono chodnik z kostki brukowej w ulicy Stawowej koło p. Biernackiego, a także wybrukowano plac wokół budynku pawilonu sportowego POLANIE, zabezpieczając go w ten sposób przed napływem wód opadowych z boiska.
 

Ponadto przeprowadzono remonty dachów: nad mieszkaniami komunalnymi w budynku szkolnym w Drugni oraz na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach. Przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy (obok szkoły) przystosowano teren na potrzeby transportu lotniczego pogotowia ratunkowego, zgodnie z wymogami określonymi w Planie Bezpieczeństwa dla Gminy Pierzchnica.

 
Monika Pawlik
Kierownik Referatu Inwestycyjnego
Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca Wójta

10

STY

2012

2000

razy

czytano

Gmina Pierzchnica

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.