Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Znak: RA.6840.02.2023.MS                                                                 Pierzchnica, dnia 10.05.2023r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 poz. 2213),

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej

nr działek 1704/59 i 542/18 o łącznej powierzchni 0,1418 ha położonej w Pierzchnicy obr. 1, Gmina Pierzchnica, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków użytki: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 82 655,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23% (19 010,65 zł).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 8 265,00 zł do dnia 12 czerwca 2023 roku na konto Gminy Pierzchnica

Nr 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać, że wadium dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości podając jednocześnie numer działek, której przedmiotowa wpłata dotyczy.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek o nr ewid. 1704/59 i 542/18 położona jest w Pierzchnicy przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Św. Anny. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, zakrzewiona i zakrzaczona. Teren nieruchomości nierówny.

W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowo-handlowa oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. Kształt działki – regularny prostokąt z załamaną granicą południową. Uzbrojenie techniczne terenu pełne – energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna zbiorcza i gaz.

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pierzchnica  uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Pierzchnica Nr XXVIII/75/01 z dnia 30.12.2001r. i    zmiany nr 23 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy  nieruchomość składająca się z działek 1704/59 i 542/18 stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług towarzyszących nieuciążliwych.

Nieruchomość o nr ewid. 1704/59 posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KI1B/00044643/6, natomiast nieruchomość o nr ewid. 542/18 księgę wieczystą o nr KI1B/00055623/0 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działy III i IV ww. księgi wpisów nie zawierają.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy,

ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, I piętro, pokój nr 25.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać się dokumentem tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający status osoby prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie lub potwierdzenie wpisu do CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub jego oświadczenie, że nieruchomość zostaje nabyta ze środków pochodzących z majątku odrębnego.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U z 2017r., poz. 2278 ze zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz inne dokumenty według ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba ustalona Nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy http://www.pierzchnica.bip.jur.pl, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu i w miejscowości, w której znajduje się przeznaczona do sprzedaży nieruchomość.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6 w godzinach 7:30-15:30, pokój numer 25 lub telefonicznie

41-370-56-13. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

10

MAJ

2023

119

razy

czytano

164/3723

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych

Gmina Pierzchnica

XVI Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych

19

wrz

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 ...

18

wrz

2023

Zdjęcie: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza zespoły ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza zespoły ...

18

wrz

2023

Zdjęcie: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza twórców ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza twórców ...

18

wrz

2023

Zdjęcie: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza do ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zaprasza do ...

18

wrz

2023

Zdjęcie: Otwarcie nowej Sali wielofunkcyjnej oraz ...

Gmina Pierzchnica

Otwarcie nowej Sali wielofunkcyjnej oraz ...

15

wrz

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.