Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,7571 ha położonej w Pierzchnicy

Pierzchnica, dnia 26.08.2022r.

Znak: RA.6840.6.2022.MS

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 poz.1490 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 476/9 o powierzchni 0,7571 ha położonej w Pierzchnicy, obr. 1, Gmina Pierzchnica, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków użytki: łąki trwałe.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 424 350,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku o godz. 900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 42 435,00 zł  do dnia 27 września 2022 roku na konto Gminy Pierzchnica Nr 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewid. 476/9 położona jest w Pierzchnicy przy ul.

Łąkowej. Działka gruntu położona jest w odległości około 500m od centrum miasta i około 125m od drogi powiatowej relacji Chmielnik-Pierzchnica-Suków. Teren nieruchomości użytkowany rolniczo - łąka. Sąsiedztwo nieruchomości to zabudowa handlowo-usługowa  i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane (od strony zachodniej i południowo-wschodniej).

Kształt działki - wielobok przylegający od strony północnej do ul. Łąkowej.

Uzbrojenie techniczne terenu – energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna zbiorcza.

Na nieruchomości występują uciążliwości w funkcjonalnej zabudowie z uwagi na przebieg kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 476/9 położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nieruchomości według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – użytkowanie rolnicze, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KI1B/00041066/6.

Działy III i IV ww. księgi wpisów nie zawierają.

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także innymi zobowiązaniami.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, I piętro, pokój nr 25.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać się dokumentem tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający status osoby prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie lub potwierdzenie wpisu do CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub jego oświadczenie, że nieruchomość zostaje nabyta ze środków pochodzących z majątku odrębnego.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz inne dokumenty według ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.

Osoba ustalona Nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy http://www.pierzchnica.bip.jur.pl, stronie internetowej urzędu oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w miejscowości, w której znajduje się przeznaczona do sprzedaży nieruchomość.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6 w godzinach 7:30-15:30, pokój numer 25 lub telefonicznie 41-370-56-13. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

 

(-) Stanisław Strąk

Burmistrz

 

26

SIE

2022

329

razy

czytano

670/3974

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

IV Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich ...

14

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy ...

11

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

XVII Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu ...

11

cze

2024

Zdjęcie: Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ...

Gmina Pierzchnica

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ...

11

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:48 dnia 10.06.2024

10

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:23 dnia 10.06.2024

10

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.