Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Informacja dot. projektu partnerskiego pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”

Strona główna » Aktualności » Informacja dot. projektu partnerskiego pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”

1 września 2019 r. Powiat Kielecki, jako Koordynator Projektu, rozpoczął wspólnie z 3 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz 3 instytucjami zagranicznymi realizację projektu partnerskiego pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, w ramach Programu – ERASMUS + ; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”.

Partnerzy Projektu:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie;
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia;
Innovation Frontiers IKE – Grecja;
Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja

Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów  w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

 • poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;
 • wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki;
 • poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;
 • zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE. 

Rezultaty miękkie:

 • wypracowanie zasad współpracy instytucjonalnej ukierunkowanej na rzecz wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wypracowanie reguł współpracy między organem prowadzącym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówką doskonalenia nauczycieli i szkołami, rodzaje i formy wsparcia);
 • poszerzenie umiejętności zawodowych i wzrost doświadczenia w zakresie diagnozy
  i wsparcia ucznia ze SPE, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z Zespołem Aspergera oraz ucznia zdolnego;
 • przygotowanie szkół zaangażowanych w realizację założeń projektowych do efektywnej realizacji idei edukacji włączającej;
 • wypracowanie mechanizmów zapewniających osiągnięcia  edukacyjne wszystkim uczniom narażonym na wykluczenie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze SPE.

Rezultaty twarde:

 • scenariusze krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych
  w zakresie SPE ucznia w obszarach wskazanych w projekcie;
 • poradnik dla nauczycieli, zawierający obudowę merytoryczną z zakresu tworzenia
  i modyfikacji programów nauczania dla uczniów ze SPE, uwzględniający dobre praktyki, narzędzia i metody wypracowane w krajach partnerskich podczas prac nad międzynarodowym kursem e-learningowym;
 • cyfrowe laboratorium metod i form pracy z uczniem ze SPE;
 • międzynarodowy kurs e-learningowy dotyczący metod i sposobów pracy z uczniami ze SPE, uwzględniający dobre praktyki w poszczególnych krajach partnerskich, ze szczególnym zaakcentowaniem kreatywnego wykorzystania narzędzi ICT.

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe projektu:

 • zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE;
 • zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK
  w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE;
 • zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektu
  w zakresie wspierania uczniów o SPE;
 • zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli;
 • podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozy
  i wsparcia ucznia ze SPE;
 • zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.

Realizacja projektu potrwa 3 lata. W tym czasie organizowane będą cykliczne warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli pracujących z dzieckiem/uczniem z zespołem Aspergera, z dzieckiem/uczniem zdolnym, z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

Ponadto organizowane będą konferencje z udziałem autorytetów w zakresie 3 obszarów projektowych: uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczeń z Zespołem Aspergera oraz uczeń zdolny.

W ramach projektu została utworzona specjalna platforma edukacyjna, zarządzana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, będąca przestrzenią wymiany wiedzy,  doświadczeń, i dobrych praktyk między partnerami projektu. Na platformie zamieszczane będą materiały i zasoby potrzebne do stworzenia cyfrowego laboratorium metod i form pracy z uczniem ze SPE oraz poradnika dla nauczycieli.

O wszystkich działaniach dedykowanych nauczycielom, będziemy Państwa sukcesywnie informować i zachęcać do uczestnictwa w nich.

 

Już 29 maja 2020 r. o godz. 10.00 organizowana będzie w ramach projektu wideokonferencja, podczas której Pani prof. dr hab. Marta Bogdanowicz wygłosi wykład autorski pn. „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy  60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce”. Serdecznie zapraszamy na nią nauczycieli zainteresowanych tą właśnie tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest zalogowanie się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN (kod formy: KS30)  https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=6629

Konferencja będzie miała charakter webinarium – link do konferencji zostanie przesłany uczestnikom w dniu poprzedzającym wydarzenie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji bardzo prosimy o zapoznanie się z działaniem komunikatora ZOOM, który wykorzystany zostanie do przeprowadzenia wideokonferencji.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 58 razy

autor: pierzchnica.pl

data dodania: 2020-05-14 08:52:34

Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • black_and_white_photo_travel_influencer_digital315
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy