Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dot. projektu partnerskiego pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”

1 września 2019 r. Powiat Kielecki, jako Koordynator Projektu, rozpoczął wspólnie z 3 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz 3 instytucjami zagranicznymi realizację projektu partnerskiego pn. „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, w ramach Programu – ERASMUS + ; Akcja 2: „Partnerstwa strategiczne – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej”.

Partnerzy Projektu:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bodzentynie;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku;
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekoszowie;
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Stowarzyszenie Ruchów Europejskich (ATLME) – Portugalia;
Innovation Frontiers IKE – Grecja;
Średnia Szkoła Zawodowa Bedekovčina – Chorwacja

Cel główny projektu: Wypracowanie modelu efektywnego rozwijania kompetencji kluczowych uczniów ze SPE poprzez podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli/specjalistów/konsultantów  w zakresie włączających form i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

 • poznanie zagranicznych modeli diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;
 • wykorzystanie zagranicznych doświadczeń na gruncie własnej placówki;
 • poznanie zagranicznych rozwiązań w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;
 • zapoznanie kadry kierowniczej poszczególnych placówek z systemami edukacyjnymi, modelami edukacji włączającej i metodami nauczania funkcjonującymi w kraju partnerskim w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE. 

Rezultaty miękkie:

 • wypracowanie zasad współpracy instytucjonalnej ukierunkowanej na rzecz wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wypracowanie reguł współpracy między organem prowadzącym, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówką doskonalenia nauczycieli i szkołami, rodzaje i formy wsparcia);
 • poszerzenie umiejętności zawodowych i wzrost doświadczenia w zakresie diagnozy
  i wsparcia ucznia ze SPE, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z Zespołem Aspergera oraz ucznia zdolnego;
 • przygotowanie szkół zaangażowanych w realizację założeń projektowych do efektywnej realizacji idei edukacji włączającej;
 • wypracowanie mechanizmów zapewniających osiągnięcia  edukacyjne wszystkim uczniom narażonym na wykluczenie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze SPE.

Rezultaty twarde:

 • scenariusze krajowych spotkań warsztatowych oraz konsultacji e-learningowych
  w zakresie SPE ucznia w obszarach wskazanych w projekcie;
 • poradnik dla nauczycieli, zawierający obudowę merytoryczną z zakresu tworzenia
  i modyfikacji programów nauczania dla uczniów ze SPE, uwzględniający dobre praktyki, narzędzia i metody wypracowane w krajach partnerskich podczas prac nad międzynarodowym kursem e-learningowym;
 • cyfrowe laboratorium metod i form pracy z uczniem ze SPE;
 • międzynarodowy kurs e-learningowy dotyczący metod i sposobów pracy z uczniami ze SPE, uwzględniający dobre praktyki w poszczególnych krajach partnerskich, ze szczególnym zaakcentowaniem kreatywnego wykorzystania narzędzi ICT.

Oddziaływanie i korzyści długoterminowe projektu:

 • zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego nauczycielom pracującym z uczniem ze SPE;
 • zwiększenie u nauczycieli poziomu efektywnego i kreatywnego wykorzystania TIK
  w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów ze SPE;
 • zwiększenie wiedzy nauczycieli w zakresie modeli edukacji włączającej i metod nauczania funkcjonujących w krajach partnerskich;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektu
  w zakresie wspierania uczniów o SPE;
 • zapewnienie dostępności do kursu e-learningowego dla szerokiej grupy nauczycieli;
 • podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie diagnozy
  i wsparcia ucznia ze SPE;
 • zwiększenie jakości wsparcia udzielanego uczniom ze SPE i ich rodzicom w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz edukacji włączającej.

Realizacja projektu potrwa 3 lata. W tym czasie organizowane będą cykliczne warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli pracujących z dzieckiem/uczniem z zespołem Aspergera, z dzieckiem/uczniem zdolnym, z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

Ponadto organizowane będą konferencje z udziałem autorytetów w zakresie 3 obszarów projektowych: uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczeń z Zespołem Aspergera oraz uczeń zdolny.

W ramach projektu została utworzona specjalna platforma edukacyjna, zarządzana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, będąca przestrzenią wymiany wiedzy,  doświadczeń, i dobrych praktyk między partnerami projektu. Na platformie zamieszczane będą materiały i zasoby potrzebne do stworzenia cyfrowego laboratorium metod i form pracy z uczniem ze SPE oraz poradnika dla nauczycieli.

O wszystkich działaniach dedykowanych nauczycielom, będziemy Państwa sukcesywnie informować i zachęcać do uczestnictwa w nich.

 

Już 29 maja 2020 r. o godz. 10.00 organizowana będzie w ramach projektu wideokonferencja, podczas której Pani prof. dr hab. Marta Bogdanowicz wygłosi wykład autorski pn. „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się z perspektywy  60 lat świadomości problemu dysleksji w Polsce”. Serdecznie zapraszamy na nią nauczycieli zainteresowanych tą właśnie tematyką.

Warunkiem uczestnictwa jest zalogowanie się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN (kod formy: KS30)  https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=6629

Konferencja będzie miała charakter webinarium – link do konferencji zostanie przesłany uczestnikom w dniu poprzedzającym wydarzenie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji bardzo prosimy o zapoznanie się z działaniem komunikatora ZOOM, który wykorzystany zostanie do przeprowadzenia wideokonferencji.

 

 

14

MAJ

2020

432

razy

czytano

1407/3866

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Konkurs „Sposób na Sukces”

1

mar

2024

Zdjęcie: Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

29

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dotycząca Programu Fundusze ...

26

lut

2024

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.