Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W związku z nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, został wprowadzony nowy instrument:  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (zwany dalej KFS). Jest on rozwiązaniem systemowym adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Stanowi go wydzielona część środków Funduszu Pracy określona w planie na dany rok budżetowy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Zasady finansowania kształcenia ustawicznego
i przeznaczenie środków KFS regulują:

 • art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jakie działania są finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Środki KFS przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy można wydatkować na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia zatrudnionych pracowników,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W pierwszym okresie, tj. w latach 2014-2015 środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

Działania dodatkowe możliwe do sfinansowania przez KFS to:

 • określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy
 • badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,
 • promocja KFS,
 • konsultacje i poradnictwo pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% pokrywa pracodawca,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jakie dokumenty musi złożyć pracodawca ubiegając się o środki z KFS?

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej zawierający:

 • dane pracodawcy: nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer identyfikacyjny REGON, oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
 • działania do sfinansowania z udziałem KFS, liczbę osób według grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy oraz termin realizacji;
 • całkowitą wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, wnioskowana wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;
 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy.

Uwaga: Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis. Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Jaka jest procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego?

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – podpisuje umowy z pracodawcami, prowadzi obsługę umów i kontroluje ich realizację.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy, starosta uzasadnia odmowę. Jeśli wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny starosta wyznacza pracodawcy co najmniej 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

W celu skorzystania ze środków KFS pracodawca powinien zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Źródło: http://www.wup.kielce.pl

15

LIP

2015

1495

razy

czytano

1902/3277

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

12

sie

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważny komunikat dot. dodatku węglowego

12

sie

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78/2022 - burze z ...

11

sie

2022

Zdjęcie: Zaproszenie na spotkanie strategiczne dotyczące ...

Gmina Pierzchnica

Zaproszenie na spotkanie strategiczne dotyczące ...

9

sie

2022

Zdjęcie: Komunikat Fundacji Pokonaj RAKA - Profilaktyczne ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat Fundacji Pokonaj RAKA - Profilaktyczne ...

8

sie

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77/2022 - upał

4

sie

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.