Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

ogłoszenie o zamówieniu 15.12.2014 Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:STOWARZYSZENIE POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM  W OSINACH, Osiny 30, 26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 353 82 39,
faks 41 353 82 39.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego samochodu BUS 9 - osobowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 samochodu typu: BUS 9 osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim, - współfinasowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych, cech i wyposażenia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji 2014 lub 2015). Pojazd musi być fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie),fabrycznie przystosowany do przewozu osób, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 5. Oferowany i dostarczony samochód musi spełniać minimalne wymagania i posiadać wyposażenie nie gorsze niż określone w załączniku Nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 15 marca 2015r

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda wykazania powyższego warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda wykazania powyższego warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda wykazania powyższego warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda wykazania powyższego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - norma zużycia oleju napędowego - za każdy litr poniżej 8l/100 km - 1

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pierzchnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach, Osiny nr 30, 26-015 Pierzchnica..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2014 godzina 14:30, miejsce: Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach, Osiny nr 30, 26-015 Pierzchnica..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia na portalu UZP: 258319 - 2014; data zamieszczenia: 15.12.2014

 

 

 


 

Znak:ZP.271.1.2014

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 – z późniejszymi zmianami).

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

STOWARZYSZENIE POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W OSINACH

Osiny nr 30,26-015 Pierzchnica

tel/fax (041) 353-82-39,

Strona www.: www.pierzchnica.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 samochodu  typu: BUS  9 osobowy – przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim, współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych, cech i wyposażenia określone w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.

Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić
z bieżącej produkcji (rok produkcji 2014 lub 2015). Pojazd musi być fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie),fabrycznie przystosowany do przewozu osób, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Oferowany i dostarczony samochód musi spełniać minimalne wymagania i posiadać wyposażenie nie gorsze niż określone w załączniku Nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca udzieli na samochód będący przedmiotem zamówienia gwarancję na warunkach nie gorszych niż niżej określone:

na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu, układem hamulcowym i zawieszeniem – minimum 24 miesiące lub 100 tyś. km;

na powłokę lakierniczą – minimum 24 miesięcy;

na perforację nadwozia – minimum 60 miesięcy.

Warunki i okresy gwarancji nie mogą być gorsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta samochodu dla danego pojazdu, danej marki.

Wykonawca zobowiązany do opisania cech, parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przez siebie samochodu poprzez wypełnienie, podpisanie
i zamieszczenie w ofercie „Opisu oferowanego samochodu” według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. W ofercie  w formularzu „Opis oferowanego samochodu”, Wykonawca zobowiązany jest ponadto podać informacje dotyczące oferowanego samochodu w zakresie:

wyrażonej w litrach na kilometr (l/km) wielkości zużycia paliwa w cyklu łącznym (wartość uśredniona);

wyrażonej w g/km wielkości emisji dwutlenku węgla w cyklu łącznym (wartość uśredniona), 

(Wielkość zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla przez pojazd należy podać uwzględniając przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr96, poz. 559)).

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik Nr 1 do Umowy.

 Oferowany samochód musi spełniać normy emisji spalin zgodnie
z Rozporządzeniem WE Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich (EURO 5)  tj. emituje maksymalnie:

-  tlenek węgla (CO) 500 mg/km;

-  tlenków azotu (NOx)  180 mg/km;

-  łącznie węglowodorów i tlenków azotu (THC + NOx) 230 mg/km;

-  masa cząstek stałych (MP) 5,0/4,5 mg/km.

Miejscem dostawy- odbioru samochodu będzie siedziba Zamawiającego, Wykonawca zapewni potrzebną ilość paliwa w celu dostarczenia samochodu do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający wymaga aby oferowany pojazd posiadał certyfikat ministerialny dopuszczający przewóz osób niepełnosprawnych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dodatkowo załączył katalog (opis) producenta oferowanego samochodu zawierający dane i informacje techniczne i użytkowe tego pojazdu.

Oznaczenia przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

Nr CPV 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

III. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Wymagany termin wykonania zamówienia: 10 marca 2015 r. od daty udzielenia zamówienia.

VI.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający oceni jako spełnione, warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

VII. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdz. VI SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w art. 22 ust.1 ustawy(zgodne w treści z załącznikiem Nr 4 do SIWZ).

- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy (zgodne w treści z załącznikiem Nr 4a do SIWZ).

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom.

2. Oferta wspólna

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej), z którego wynika takie pełnomocnictwo, powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy.

b) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

c) pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale.

d) w odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną.

e) każdy w Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

f) wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną. Zaleca się by poświadczenia dokonał pełnomocnik konsorcjum.

g) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

3. Wykonawcy zagraniczni

a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

4. Wadium 

Wykonawca nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

 

VIII. Sposób porozumiewania się stron

Zgodnie z art. 27 ustawy wszelka korespondencja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną na adres: wtzosiny@wp.plz tym, że każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub za pomocą faksu do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.        Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający  jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej  www.pierzchnica.pl.

 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pierzchnica.pl i jest dla nich wiążąca.W uzasadnionych przypadkach, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, określony w niniejszej specyfikacji. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych.

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej www.pierzchnica.pl.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

-Paulina Maciąg tel. 41 353 82 39 w godz.800 – 1400.

-Anna Czechowska     tel.  jw.,

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

 

X.    Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według wszystkich wymagań i postanowień niniejszej Specyfikacji.

2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją i załącznikami do niej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.

4.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5.  Oferta i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być sporządzone w języku polskim w formie pisemnej, czytelnie oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji bądź umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

6.  Dokumenty załączone do oferty winny być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby stosownie umocowane do reprezentowania Wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.  Zaleca się, by kartki oferty ułożone były w kolejności wskazanej w SIWZ, a wszystkie jej strony były spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

9.  Ofertę stanowi:

a) wypełniony i podpisany formularz „Oferta” – zgodny w treści z załącznikiem nr 3 do     SIWZ.

b)  wypełniony i podpisany formularz „Opis oferowanego samochodu” – zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

9. Opis sposobu obliczenia ceny:

a) W formularzu oferty należy podać cenę brutto za realizację całości zamówienia (dostawę 1 szt. samochodu osobowego typu Bus – 9  osobowy).

b) Cena podana w ofercie jest niezmienna w okresie realizacji umowy. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami wzoru umowy.

c) Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

d) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną  w złotych i uwzględniającą wymagania techniczne zgodnie z SIWZ przedmiotowego postępowania i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

e) Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane  w złotych polskich (PLN).

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego:   Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Osiny 30, 26-015 Pierzchnica do dnia 23 grudnia2014 r. do godz. 14.30.

2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach zawierających nazwę i adres Wykonawcy, oznaczona napisem: Oferta na dostawę  samochodu typu BUS  – 9  osobowy.

Nie otwierać przed 23 grudnia 2014 r do godz. 16:30.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz ww. oznaczeń, będzie dodatkowo oznaczona określeniem: „Zmiana”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2014 r godz. 16:30 w siedzibie Zamawiającego. Osiny Nr 30, 26-015 Pierzchnica.

 

XII. Kryteria oraz sposób oceny ofert

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

- Cena wykonania zamówienia          -           98 %

- Za każdy 1 l. mniejszego zużycia paliwa na 100 km od przyjętej normy 8 l/100 km żądanej w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - oferta otrzyma 1%

Sposób oceny ofert:

1% tj 1 pkt.

 

Cena oferty najniższej

----------------------------   x  100    =   Ilość punktów badanej oferty+ ilość punktów       

Cena oferty badanej                           za oszczędne zużywanie paliwa

  

Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki (o których mowa w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych)  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3.         Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi wg zasad określonych w art.91 ustawy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców pisemnie zgodnie z atr.92 ust.1. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą okoliczności określone w art.89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a)         jest niezgodna z ustawą;

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                           z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów                           o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia;

zawiera błędy w obliczeniu ceny;

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w Art.87 ust.2  pkt.3.;

h)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 5d Zamawiający zastosuje się do  art. 90 ustawy.

 Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli zajdą okoliczności określone w art.93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

       Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XIV.  Formalności konieczne do zawarcia umowy

W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie zamówienia, oświadczeniem zawartym w treści formularz ofertowego.

Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

W przypadku gdy Zamawiający będzie zawierał umowę z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólną, umowa zostanie poszerzona o zapisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej tych Wykonawców.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w przypadkach określonych w § 8 wzoru umowy.

 

XV.Środki ochrony prawnej

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie – 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a.

Instytucja odwołania została uregulowana w Dziale VI Rozdział 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XVI.załączniki:

Załącznik Nr 1 Opis oferowanego samochodu

Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 Oferta - druk

Załącznik Nr 4 Oświadczenie

Załącznik Nr 4a Oświadczenie

Załącznik Nr 5 Umowa - wzór.

 

 

        Osiny, dnia …………………………..                           ZATWIERDZAM

 

 

Osiny, dnia 2014.12.16

S P R O S T O W A N I E

Zamawiający zmienia zapis w Rozdz. V specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.       W  rozdz. V jest:   Wymagany termin wykonania zamówienia: 10 marca 2015 r. od daty udzielenia zamówienia.

 

2.       W rozdz. V powinno być:   Wymagany termin wykonania zamówienia: 15 marca 2015 r

 

 

 

 

Osiny, dnia 2015.01.08

L.dz. SPN – 2/2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami)  informujemy, że w prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach, Osiny 30, 26-015 Pierzchnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zakup samochodu typu BUS – 9 osobowy wybrano jako najkorzystniejszą ofertę
Nr 2 złożoną przez AUTO SPEKTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Powstańców Śląskich 24, 30-570 Kraków – cena brutto: 118 652,40 zł i uzyskała 99,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, w niniejszym postępowaniu złożone zostały oferty i uzyskały następującą ilość punktów

∙ Oferta Nr 1 złożona przez: ZIMNY, ul. Wojska Polskiego 102, 97-300 Piotrków Trybunalski – uzyskał łącznie pkt. 85,48.

∙ Oferta Nr 3 złożona przez: POL-MOT Auto S.A. 01-303 Warszawa, ul. Połczyńska 125, Oddział Opel-Chevrolet w Kielcach, 25-801 Kielce, ul. Krakowska 285 uzyskał łącznie
98,34 pkt

∙ Oferta Nr 4 złożona przez: TRAX Sp. z o.o.  90-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 36 – uzyskała łącznie 98,51 pkt.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94  ust. 1 ustawy Pzp. podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wysłania Zawiadomienia pocztą lub 5 dni od dnia wysłania Zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną.

Zgodnie z z art. 94  ust. 1 ustawy Pzp. podpisanie umowy może nastąpić z zastosowaniem art.94 ust. 2 pkt 3 i zawarcie umowy może nastąpić przed terminem podanym powyżej.

 

                                                                                   Z poważaniem

Joanna Rękas – Prezes SPN

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Komunikat dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ...

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 08:38 dnia 12.07.2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 149/2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87/2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN ! Wojewódzki Fundusz Ochrony ...

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:44 dnia 11.07.2024

11

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.