Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:  Opiekun środowiskowy
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

w ramach projektu pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.4  Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych

I. Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

II. Określenie stanowiska pracy:

Opiekun środowiskowy (stanowisko pomocnicze i obsługi)

III. Forma zatrudnienie:

Umowa o pracę na czas określonyw pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu)

IV. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. cieszy się nieposzlakowana opinią;
 5. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku (Wymagania kwalifikacyjne)

V. Wymagania kwalifikacyjne

Wymagania niezbędne:

 1. kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub
 2. doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej

VI. Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętności interpersonalne, efektywna komunikacja z osobami starszymi /niepełnosprawnymi.
 2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 3. Odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 4. Umiejętność organizacji pracy.
 5. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania własnym pojazdem.

VII. Warunki pracy

Praca wykonywana na terenie Gminy Pierzchnica, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

VIII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;
 2. opiekę higieniczną;
 3. pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem;
 5. czynności gospodarcze (m.in. przynoszenie opału, pranie, sprzątanie);
 6. zakup i dostarczanie artykułów spożywczych, leków i innych artykułów niezbędnych w gospodarstwie domowym;
 7. prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji usług.

IX. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. CV i list motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów zaliczanych do pracowniczego stażu pracy. W przypadku pozostawania w zatrudnieniu, okresu
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

X. Sposób i termin składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, pok. nr 2 osobiście lub pocztą na ww. adres. Decyduje data wpływu do MGOPS.
 2. Termin składania dokumentów określa się do 27 maja 2024 r. do godz. 15.30.

XI. Pozostałe informacje

 1. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 2. Kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

                                                                                                             

 

                                                                                                              (-) Kamila Jurek

                                                                                                              kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
                                                                                                              Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

Gmina Pierzchnica

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza ...

19

lip

2024

Zdjęcie: Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

Gmina Pierzchnica

Apel skierowany do rolników "Rolniku zadbaj o to, aby ...

19

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91/2024

17

lip

2024

Zdjęcie: Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

Gmina Pierzchnica

Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej

17

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:01 dnia 16.07.2024

16

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.