Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy. Zakup samochodu typu BUS minimum 18 osobowy (17 + 1).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakup samochodu typu BUS minimum 18 osobowy (17 + 1).

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym, Osiny 30, 26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 353 82 39, faks 41 353 82 38.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pozarządowa - stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu typu BUS minimum 18 osobowy (17 + 1)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 samochodu typu: BUS minimum 18 osobowy (17 + 1) 1) Bus powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. 2) Przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich poświadczone świadectwem homologacji, oznakowanie pojazdu wg. obowiązujących przepisów. 3) Rok produkcji samochodu 2012 lub 2013. Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu. Oznakowanie pojazdu symbolem inwalidzi z przodu i tyłu, szyny podłogowe do mocowania 2 wózków inwalidzkich, najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową, komplet pasów do mocowania 2 wózków inwalidzkich, pasy biodrowe zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Stanowiska wózków inwalidzkich montowane w miejscu siedzeń w ostatnim rzędzie. 4) Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodne z wymogami przepisów kodeksu ruchu drogowego w tym m. in.: a) koło zapasowe pełnowymiarowe, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, b) zestaw narzędzi i podnośnik, c) dodatkowa gaśnica o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu. 2. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych, cech i wyposażenia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji. Pojazd musi być fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 5. Oferowany i dostarczony samochód musi spełniać minimalne wymagania i posiadać wyposażenie nie gorsze niż określone w załączniku Nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca udzieli na samochód będący przedmiotem zamówienia gwarancję na warunkach nie gorszych niż niżej określone: a) na zespoły elektryczne, elektroniczne i mechanizmy, łącznie z układem jezdnym, przeniesienia napędu, układem hamulcowym i zawieszeniem - minimum 24 miesiące lub 100 tyś. km; b) na powłokę lakierniczą - minimum 24 miesięcy; c) na perforację nadwozia - minimum 36 miesięcy. Warunki i okresy gwarancji nie mogą być gorsze niż aktualnie oferowane na rynku -gwarancje producenta samochodu dla danego pojazdu, danej marki..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Zamawiający oceni jako spełnione, warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Zamawiający oceni jako spełnione, warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Zamawiający oceni jako spełnione, warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Zamawiający oceni jako spełnione, warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Zamawiający oceni jako spełnione, warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do reprezentowania Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pierzchnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach. Osiny 30, 26-015 Pierzchnica..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2013 godzina 15:00, miejsce: Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach. Osiny 30, 26-015 Pierzchnica..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OGŁOSZENIE zostało zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Nr ogłoszenia: 27732-2013, data ogłoszenia: 2013.01.21.

Sprostowanie z dn. 23.01.2013 r.:

Zamawiający niniejszym podaje aktualny nr faksu: 41 353 82 39

 

 

                                                                      PREZES ZARZĄDU

 

                                                                        /-/ Joanna Rękas

 

Osiny, dnia 2013.01.24

Znak:ZP.271.1.2013

 

                       

            W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania Zamawiający informuje:

 

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ  autobusu wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 90 l.?

Odp. : NIE.

 

Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu w kolorze lakieru białym lub ciemnym (metalik) – jednocześnie z wydłużeniem terminu wykonania zamówienia do 5 miesięcy od momentu podpisania umowy ?

Odp. : NIE.

 

Pyt.  3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu bez 2 miejsc w pierwszym rzędzie ?

Odp. TAK – pod warunkiem, że pozostałe warunki wymagane przez Zamawiającego spełni oferowany autobus.

 

Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej wymaganego specyfikacją warunku, tj. o dmc 5,6 t.?

Odp. TAK – pod warunkiem, że pozostałe warunki wymagane przez Zamawiającego spełni oferowany autobus.

 

Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu oferowany typ autobusu niewyposażony w poduszkę powietrzną pasażera ?

Odp. : NIE.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zastosowania w autobusie pasów bezpieczeństwa tzw. biodrowych dla pasażerów siedzących w przestrzeni dla pasażerów, pod warunkiem, że pozostałe warunki wymagane przez Zamawiającego spełni oferowany autobus.

 

 

                                                                                  Za Zarząd

                                                                          /-/ Anna Wojnowska

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Komunikat dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w ...

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 08:38 dnia 12.07.2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 149/2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87/2024

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

SKORZYSTAJ Z POMOCY GMIN ! Wojewódzki Fundusz Ochrony ...

12

lip

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:44 dnia 11.07.2024

11

lip

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.