Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Narkomania 2016 - Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

          Pierzchnica, dnia 1 kwietnia 2016r.

         

Wójt Gminy Pierzchnica

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239) oraz Uchwały X/66/2015  Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016  oraz Uchwały IX/52/2015  Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,

 

Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

I.  Konkurs adresowany jest do:

 

 1. organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość dotacji

 

 1. Przedmiotem konkursu jest:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieżyzgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

W ramach zadania mogą być realizowane:

 1. spektakle profilaktyczne dla uczniów,
 2. Projekcje filmów edukacyjnych,
 3. pogadanki, prelekcje i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych
  i gimnazjum,
 4. szkolenia na temat uzależnień od narkotyków dla rodziców
  i nauczycieli,
 5. otwarte imprezy profilaktyczne,
 6. zakupy pomocy dydaktycznych i literatury niezbędnej do prowadzenia zajęć profilaktycznych.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016:   3000 zł.
 2. W roku 2015 Gmina Pierzchnica przeznaczyła na realizację podobnego zadania 3000 zł.

 

 

III.  Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, a następnie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 2. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Z dotacji przyznanej w ramach niniejszego konkursu, w szczególności nie mogą być pokrywane wydatki:
  1.  poniesione przed podpisaniem umowy;
  2. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Zadanie musi być zrealizowane w 2016 roku. Szczegółowy czas realizacji zadania określa oferent.
 2. W ramach realizacji zadania podmiot powinien realizować cele określone Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 tj. Wzbogacanie wiedzy uczniów i rodziców na temat skutków sięgania po narkotyki, w tym także po tzw. „dopalacze” .

 

V. Termin i warunki składania ofert realizacji zadania:

 

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r, Nr 6, poz. 25) do dnia 25 kwietnia 2016r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pierzchnica ul. 13 stycznia 6,
  26-015 Pierzchnica z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w roku 2016 – przeciwdziałanie narkomanii”. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego.
 2. Oferty mogą zostać przesłane pocztą na adres Urzędu Gminy wówczas decyduje termin wpływu do urzędu.
 3. oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,
 4. dodatkowych informacji udziela Małgorzata Garlicka pod nr tel.: (041) 3538046 wew. 26 lub drogą elektroniczną pod adresem: urzad.gminy@pierzchnica.pl,
 5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 6. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 7. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
 8. aktualny statut,
 9. pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
 10. pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
 11. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.

 

 

VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 1. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej ofert jest spełnienie wymogów formalnych:
  1. złożenie oferty w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;
  2. złożenie oferty we wskazanym miejscu;
  3. złożenie oferty przez podmiot do tego uprawniony, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego, będącego przedmiotem konkursu (potwierdzone odpowiednim zapisem w statucie);
  4. złożenie oferty na właściwym formularzu,
  5. dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników
  6. opieczętowanie oferty i podpisanie jej przez osoby do tego uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań;
  7. złożenie oferty realizacji zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu;
  8. zadeklarowanie przez Oferenta wkładu własnego, z innych źródeł lub wkładu osobowego (w tym pracy społecznej lub świadczeń wolontariuszy)
 2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. możliwości realizacji zadania – do 10 pkt
  2. kalkulacji kosztów – do 50 pkt
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 10 pkt
  4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – do 20 pkt,
  5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
   i praca społeczna członków – do 10 pkt
  6. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, którym w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 3. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.
 4. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 30 kwietnia 2016r.
 5. Oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Wójta.
 6. Komisja sporządzi ze swoich posiedzeń protokół, zawierający punktację
  i wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
 7. Od decyzji Wójta nie przysługuje tryb odwoławczy.
 8. Dotacja zostanie przekazana w 2016r. na konto oferenta zgodnie z zawartą umową.
 9. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

Wójt

(-) Stanisław Strąk

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Konkurs „Sposób na Sukces”

1

mar

2024

Zdjęcie: Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

Gmina Pierzchnica

Komunikat ARiMR dot. Pomocy finansowej dla rolników ...

29

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dotycząca Programu Fundusze ...

26

lut

2024

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.