Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Konkursu ofert na realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia w roku 2020

O G Ł O S Z E N I E

KONKURSU OFERT

na realizatora programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie
dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia w roku 2020

 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 

 1. Udzielającym zamówienie jest Gmina Pierzchnica.
 2. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późn. zm.)

 

 1. PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu leczniczego  realizującego w 2020 roku program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia przyjęty uchwała Rady Miejskiej w Pierzchnicy Nr XVII/38/2020 z dnia 27 lipca 2020r. (zmiana uchwała Rady Miejskiej w Pierzchnicy  Nr XVIII/44/2020 z dnia 7 września 2020r.)
 2. Realizator programu w ramach zadania zobowiązany będzie do:
  1. Przygotowania materiałów i działań w ramach kampanii informacyjnej we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Pierzchnica.
  2. Rekrutacji uczestników.
  3. Zakupu szczepionek przeciwko grypie spełniających wszystkie wymogi
   i normy przewidziane prawem, posiadającej rejestrację i dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
  4. Wykonanie usługi szczepień. Szczepienia będą wykonywane w formie akcji szczepień ambulatoryjnych w siedzibie podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uprawnieni do szczepień będą się zgłaszać do podmiotu wybranego w konkursie ofert.
  5. Wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do objęcia beneficjentów programu szczepieniem przeciwko grypie i prowadzenie szczepienia ochronnego przeciwko grypie.
  6. Prowadzenie rejestru uczestników programu i dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień.
  7. Pomiaru okresowych i końcowych efektów programu
  8. Ewaluacji
  9. Prowadzenie dokumentacji szczepień

 

 1. RODZAJ ZADANIA, CEL REALIZACJI PROGRAMU
 1. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie jest finansowany z budżetu Gminy Pierzchnica.
 2. Program opracowany został w oparciu o Rekomendacje nr 1/2019 z dnia 18 września 2019r. Prezesa Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzonych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących polityki grypy sezonowej w populacji osób w wieku 65 lat i więcej.
 3. Cel programu: zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na grypę i infekcje grypopochodne) oraz powikłań po zakażeniu wirusem grypy wśród populacji osób w wieku 65 lat i więcej w gminie Pierzchnica.

 

 1. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU

Okres realizacji programu: od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2020r. Szczegółowy termin realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Pierzchnica, a oferentem wybranym w toku postępowania konkursowego.

 

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PLANOWANYCH NA REALIZACJE ZADANIA

Gmina Pierzchnica przeznaczyła w 2020r. na realizację programu profilaktycznego 26 715zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych).

 

 1. OFERENCI
 1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), którzy świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest:
 1. prowadzenie działalności na podstawie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
 2. zapewnienie fachowego personelu medycznego dla potrzeb Programu:
  1. co najmniej jeden lekarz wykonujący badania kwalifikujące do szczepień przeciwko grypie,
  2. co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca kwalifikacje do wykonywania szczepień – potwierdzone zaświadczeniem o odbyciu kursu szczepień lub posiadająca specjalizację w dziedzinie w której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej,
 3. posiadanie w strukturze zakładu punktu szczepień ochronnych
 4. zapewnienie jednorazowego sprzętu medycznego do wykonania szczepień zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki,
 5. gabinet lekarski spełniający pod względem warunków i wyposażenia wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa,
 6. prowadzenie rejestru uczestników programu i dokumentacji medycznej związanej z realizacją Programu,
 7. spełnienie co najmniej minimalnych warunków lokalowych określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 595)

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 2, zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach konkursu ofert.
 2. Oferent wraz z ofertą składa wszystkie wymagane załączniki określone w pkt VIII.
 3. Formularz oferty oraz warunki konkursu ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pierzchnica www.pierzchnica.bip.jur.pl .
 4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez przedstawiciela oferenta upoważnionego do reprezentowania i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

 

VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD OFERENTA

Oferent wraz z formularzem ofert składa:

 1. kopię wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi KRS pobrany na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1500) lub inny dokument informujący o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
 3. kopię statutu jednostki (lub inny dokument potwierdzający jego formę organizacyjną,
 4. kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 5. oświadczenia:
  1. o zapoznaniu się z ogłoszeniem i warunkami konkursu ofert,
  2. oświadczenie, że świadczenia wykonywane w ramach programu profilaktycznych szczepień nie będą przedstawiane w rozliczeniach z innymi podmiotami,
  3. oświadczenie, że informacje podane w ofercie i załączone do oferty dokumenty są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień złożenia oferty,
 6. pisemną zgodę oferenta na przeprowadzenie kontroli i udostępnienie dokumentów umożliwiających weryfikację podanych w ofercie danych.
 7. Kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione przez organ wydający dokument, lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty.

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
  do ogłoszenia w terminie do dnia 23 września 2020r.  godz. 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica z dopiskiem: „Oferta na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia”. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego.
 2. Oferty mogą zostać przesłane pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy decyduje wówczas termin wpływu do urzędu.
 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

 

X.  OCENA I WYBÓR OFERTY

 1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Pierzchnica.
 2. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału oferentów.
 3. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności dokona oceny formalnej obejmującej:
  1. sprawdzenie czy dołączone zostały  wszystkie wymagane załączniki w wymienione w pkt VIII ogłoszenia o konkursie.
  2. Oferent jest uprawniony do udziału w konkursie.
  3. Oferta została złożona na właściwym formularzu, prawidłowo wypełniona w języku polskim, jest czytelna, złożona w zamkniętej kopercie.
  4. Formularz oferty nie został zmodyfikowany poprzez usunięcie pól.
  5. Oferta jest złożona w wymaganym terminie.
  6. Oferta realizacji zadania jest zgodna z działalnością statutową oferenta.
  7. Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione.
 4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia ofert w zakresie:
 1. dokonywanie poprawek oczywistych omyłek pisarskich,
 2. potwierdzania złożonych kserokopii dokumentów za "zgodność z oryginałem".
 1. Komisja konkursowa dokonuje porównania ofert stosując następujące kryteria oceny merytorycznej oraz ich punktację:
  1. cena oferowanego świadczenia – koszt świadczenia przypadający na jednego uprawnionego. Najniższa oferowana cena brutto otrzyma maksymalną ilość 50 punktów. Pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według wzoru:

 

  cena najniższa

ilość punktów przyznana danej ofercie =  -------------------------------------   x 40 pkt

                                                                                 cena danego oferenta

 

 1. dostępność świadczeń w dniach – maksymalnie 15 pkt

 

Dostępność świadczeń w dniach

Liczba punktów

Od 1 do 2 dni w tygodniu

5 pkt

Od 3 do 4 dni w tygodniu

10 pkt

Powyżej 4 dni tygodniowo

15 pkt

 

 1. dostępność świadczeń w godzinach – maksymalnie 15 pkt

 

Dostępność świadczeń wymiarze godzinowym

Liczba punktów

Od 3 do 6 godzin w tygodniu

5 pkt

Od 7 do 12 godzin w tygodniu

10 pkt

Powyżej 12 godzin tygodniowo

15 pkt

 

 1. Komisja konkursowa dokonuje oceny i rekomenduje Burmistrzowi wybór najkorzystniejszych ofert.
 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która spełnia wszystkie warunki oraz uzyska łącznie najwyższą ilość punktów.
 3. Uregulowania dotyczące oceny mają zastosowanie również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu została złożona 1 oferta.

 

XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 10 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczanie ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pierzchnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica.

 

XII. UMOWA

Umowa określająca szczegółowe warunki realizacji zadania zostanie zawarta z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert i będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do dnia 15 listopada 2020 r. Szczegółowe zasady realizacji zadania zostaną określone w umowie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert udzielający zamówienia może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych, o czym niezwłocznie informuje oferentów poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pierzchnica.
 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:
  1. odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny,
  2. odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian w budżecie gminy),
  3. wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień.
 3. Udzielający zamówienia unieważnia konkurs jeśli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferenta.
 4. Kwota przyznana na realizację programu może być niższa od wskazanej w ogłoszeniu.
 5. Oferentowi od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
 6. W sprawach nieuregulowanych warunkami konkursu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert i przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
 8. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkurs udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy tel. 41 70 56 11.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Tomasz Stępień– Sołtys Straszniowa Gumienickiego ...

Gmina Pierzchnica

Tomasz Stępień– Sołtys Straszniowa Gumienickiego ...

22

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Informacja o akcji Starostwa Powiatowego w Kielcach ...

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA ...

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73/2024

21

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH ...

20

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.