Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Karta Dużej Rodziny

Strona główna » Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. O Karcie Dużej Rodziny) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać  się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku - co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. (…)

W Gminie Pierzchnica instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy mieszczący się przy ul. Urzędnicza 6 tel. 41 353 80 22 (pok. nr 1).

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. (...)

Partnerów Karty Dużej Rodziny świadczących usługi i sprzedaż na preferencyjnych warunkach dla posiadaczy KDR, można wyszukać również na stronie internetowej  https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa
w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica –  dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku   dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. – dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkujaca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, organ wydaje duplikat Karty.

W przypadku wystąpienia zmian:

1) mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub

2) danych zawartych w Karcie, lub

3) adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiazek ich podania wynika
z niniejszej ustawy

Członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organ, który przyznał Kartę.
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organ, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek
o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

W przypadku złożenia przez członka rodziny wielodzietnej wniosku o przyznanie nowej Karty
w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wójt właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania przez członka rodziny wielodzietnej organ, który przyznał Kartę.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

 

Link do wniosku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

 

 

Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • black_and_white_photo_travel_influencer_digital315
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy