Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Fundusz alimentacyjny

Strona główna » Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przeciwieństwie do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej nie przewiduje pojęcia osoby samotnej. W praktyce oznacza to, że o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby będące w związku małżeńskim, jak i żyjące w konkubinacie. Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a jeśli się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł (od dnia 1.10.2019 r. - kwoty 800 zł).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości  bieżąco  ustalonych  alimentów,  jednakże  nie  wyższej  niż  500 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona:

 1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 2. Zawarła związek małżeński.

 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 2. Zaświadczenie od komornika odnośnie wyegzekwowanej kwoty alimentów 
 3. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

W przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziny (wszystkich dorosłych członków rodziny):

Dokumenty potwierdzające zmiany np. zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc od podjęcia zatrudnienia oraz umowa o pracę, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu renty, emerytury, zasiłku macierzyńskiego itp.

Od wydanej decyzji administracyjnej stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Należy je złożyć za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Link do wniosku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • black_and_white_photo_travel_influencer_digital315
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy