Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przeciwieństwie do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej nie przewiduje pojęcia osoby samotnej. W praktyce oznacza to, że o świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby będące w związku małżeńskim, jak i żyjące w konkubinacie. Bezskuteczność egzekucji – oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a jeśli się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1209 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości  bieżąco  ustalonych  alimentów,  jednakże  nie  wyższej  niż  500 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona:

  1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  2. Zawarła związek małżeński.

 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  1. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
  2. Zaświadczenie od komornika odnośnie wyegzekwowanej kwoty alimentów 
  3. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

W przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziny (wszystkich dorosłych członków rodziny):

Dokumenty potwierdzające zmiany np. zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego za drugi miesiąc od podjęcia zatrudnienia oraz umowa o pracę, świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, decyzja ZUS/KRUS o przyznaniu renty, emerytury, zasiłku macierzyńskiego itp.

Od wydanej decyzji administracyjnej stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Należy je złożyć za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Link do wniosku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dotycząca Programu Fundusze ...

26

lut

2024

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

21

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

19

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.