Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Pierzchnica, dnia 30 marca 2015r.

 

 

 

        

Wójt Gminy Pierzchnica

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na wspieranie zadań publicznych

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały XXXIX/42/2014  Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 oraz uchwała Nr XXXIX/43/2014 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 27 października  2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,

 

Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego.

 

I.  Konkurs adresowany jest do:

 

1)    organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)    innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

II.   Rodzaj zadania i wysokość dotacji

 

1.    Przedmiotem konkursu jest:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży  zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

 

W ramach zadania mogą być realizowane:

1)    Szkolne spektakle profilaktyczne dotyczących problemów uzależnień,

2)    Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,

3)    Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez profilaktycznych i konkursów,

4)    Szkolne programy edukacyjne.

 

2.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2015:   7000 zł.

3.    W roku 2014 Gmina Pierzchnica przeznaczyła na realizację podobnego zadania 7000 zł.

 

 

III.  Zasady przyznawania dotacji

 

1)    Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, a następnie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

2)    Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

3)    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4)    Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1)    Zadanie musi być zrealizowane w 2015 roku. Szczegółowy czas realizacji zadania określa oferent.

2)   W ramach realizacji zadania podmiot powinien realizować profilaktykę uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

 

V. Termin i warunki składania ofert realizacji zadania:

 

1)      Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r, Nr 6, poz. 25) do dnia 21 kwietnia 2015r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pierzchnica ul. 13 stycznia 6,
26-015 Pierzchnica z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w roku 2015 w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi”. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego.

2)      Oferty mogą zostać przesłane pocztą na adres Urzędu Gminy wówczas decyduje termin wpływu do urzędu.

3)      oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,

4)      dodatkowych informacji udziela Małgorzata Garlicka pod nr tel.: (041) 3538046 wew. 26 lub drogą elektroniczną pod adresem: urzad.gminy@pierzchnica.pl,

5)      Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

c)    aktualny statut,

d)    pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,

e)    pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,

f)     pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.

 

 

VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

1.    Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)    możliwości realizacji zadania – do 10 pkt

b)    kalkulacji kosztów – do 50 pkt

c)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 10 pkt

d)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – do 20 pkt,

e)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków – do 10 pkt

Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, którym w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.    Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.

3.    Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 28 kwietnia 2015r.

4.    Oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Wójta.

5.    Komisja sporządzi ze swoich posiedzeń protokół, zawierający punktację
i wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

6.    Od decyzji Wójta nie przysługuje tryb odwoławczy.

7.    Dotacja zostanie przekazana w 2015r. na konto oferenta zgodnie z zawartą umową.

8.    Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

 

Wójt

 

(-) Stanisław Strąk

 

 

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35/2024 - przymrozki

17

kwi

2024

Zdjęcie: IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

Gmina Pierzchnica

IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

15

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy ...

15

kwi

2024

Zdjęcie: Wiosenna akcja szczepienia lisów 22-27.04.2024.

Gmina Pierzchnica

Wiosenna akcja szczepienia lisów 22-27.04.2024.

11

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

11

kwi

2024

Zdjęcie: Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin ...

Gmina Pierzchnica

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin ...

5

kwi

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.