Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

2023 - Ogłoszenie konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pierzchnica na rok 2023

ZARZĄDZENIE  424/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 8 grudnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie
Gminy Pierzchnica na rok 2023

 

Na podstawie § 3 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/66/10 Rady Gminy Pierzchnica  z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica (zmiana: uchwała Rady Gminy Pierzchnica Nr XI/45/2011 z dnia 3 października 2011r.)

ogłaszam:

konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Pierzchnica na rok 2023

 

   I. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Pierzchnica,  poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Pierzchnica w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez polskie związki sportowe.

Na realizację projektów w 2023 roku przeznacza się kwotę – 80.000,00 zł

   II. Terminy realizacji projektów.
Dofinansowanie udzielane przez Gminę Pierzchnica na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w 2023 r. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

   III. Warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

 1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Pierzchnica i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
 2. Projekt może być zrealizowany jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów i złoży w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.
 4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Pierzchnica a klubem.
 5. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu sportu na terenie Gminy Pierzchnica oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Pierzchnica.
 6. Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub.
 7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe  i ich rozwój na wysokim poziomie.

    IV. Warunki finansowe, jakie powinien uwzględniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

1. Przedmiotem dotacji, zgłoszonego projektu może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie wydatków związanych z:

          1) przygotowaniem klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,

          2) udziałem klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

          3) utrzymaniem, remontem lub modernizacją obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,

          4) zakupem sprzętu sportowego oraz strojów dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,

          5) organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy,

          6) stypendiami dla zawodników.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4) koszty które  wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3. Wymagany jest co najmniej 7% wkład własny klubu sportowego, przy czym co najmniej 2% wkład finansowy pochodzący z innego niż budżet Gminy Pierzchnica źródła dofinansowania.

4. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Pierzchnica na zasadach  i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

    V. Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa  19 grudnia 2022r.

2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem “Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Pierzchnica na rok 2023” należy przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica
(w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek. - piątek od 7.30 do 15.30). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały Nr XXXVI/66/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Pierzchnica.

4. Do wniosku należy dołączyć:

        1) statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego,

        2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,

        3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021 rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,

       4) oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu

       5) informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2022 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,

       6) kwalifikacje osób, przy udziale, których klub zamierza realizować projekt (kadra szkoleniowa),

       7) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),

       8) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty na realizację zadania publicznego.

5. Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

6. Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie: www.pierzchnica.bip.jur.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica, pok. 23, tel. 41 370 56 20.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

    VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz tryb i forma wypłaty dotacji

1. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w terminie do 29 grudnia 2022 r.

2. Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica.

3. Odrzuceniu podlegają wnioski:
     a) złożone po terminie,
     b) złożone na innych drukach niż określone w rozdz. V 5 pkt 3 ogłoszenia,
     c) podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania klubu sportowego,
     d)  zawierające braki formalne,
     e)  dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,
    f)  złożone przez podmiot nieuprawniony.

4.  Kryteria formalne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:

 1. wniosek złożony przez podmiot uprawniony,
 2. wniosek złożony na obowiązującym formularzu wniosku, podpisany przez osoby upoważnione,
 3. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wzoru wniosku,
 4. cele statutowe zgodne z ogłoszeniem o konkursie,
 5. dołączony aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wraz  z umocowaniem osób go reprezentujących,
 6. dołączony statut klubu,
 7. dołączona informacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2022 na różnych szczeblach klas  rozgrywkowych,
 8. dołączone kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt,
 9. dołączona umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera),
 10. dołączona klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem oferty na realizację zadania publicznego.

5.  Kryteria merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:

 1. wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy;
 2. przedstawioną kalkulacje kosztów;
 3. możliwość realizacji zadania przez podmiot;
 4. dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
 5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzonych uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

8. Po zaopiniowaniu przez Komisję projekty zostaną przedstawione do akceptacji Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, który ostatecznie dokona wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.

9. Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dotacji na wsparcie rozwoju sportu, wg następujących zasad:

a) dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie w umowie;

b)  szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie,  z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy;

c) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

VII. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica www.pierzchnica.bip.jur.pl.

2. O podjętej decyzji składający projekty zostaną powiadomieni.

3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiera umowę dotacji na wsparcie realizacji projektu. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana – ostateczny projekt przedsięwzięcia.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy.

 

 

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

 

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

IV Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich ...

14

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy ...

11

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

XVII Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu ...

11

cze

2024

Zdjęcie: Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ...

Gmina Pierzchnica

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ...

11

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:48 dnia 10.06.2024

10

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:23 dnia 10.06.2024

10

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.