Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych

Wójt Gminy Pierzchnica 
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na wspieranie zadań publicznych

1. Rodzaj zadań oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań
1) Prowadzenie działalności profilaktycznej:

 

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi ? organizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych, imprez przeciwalkoholowych oraz szkoleń ? zgodnie z

 

gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 14.000zł

b) Przeciwdziałanie narkomanii ? zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w gminie Pierzchnica na rok 2010 ? 3.000zł

  2) Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) Organizowanie zawodów sportowych w gminie ? zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 38.000zł
b) Organizowanie zawodów sportowych w Drugni ? zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 1.000zł
  c) Zarządzanie gminnym obiektem sportowym i urządzeniami służącymi realizacji zadania publicznego, w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej - 12.000zł

2. Zasady przyznania dotacji

1) Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica pok. 22 tel. 041 3538046 wew. 26 e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl oraz na stronie internetowej: www.pierzchnica.bip.jur.pl
2) O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3) Każde z zadań, o których mowa w pkt. 1 będzie rozpatrywana oddzielnie.
4) Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby podmiotów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden podmiot kilku ofert.
5) Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
6) Do rozliczenia środków pochodzących z dotacji gminy kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia złożenia oferty do dnia zakończenia zadania zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą na wspieranie realizacji zadania i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przestrzegając następujących zasad:
a) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
b) wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
c) wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie
z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
d) wykonywania zadań sukcesywnie w 2010r.
e) prawidłowego i terminowego rozliczenie przyznanych środków finansowych.

4. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
3) aktualny statut,
4) pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno ? prawnych, ani wobec innych podmiotów,
5) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
6) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert:
1) oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pierzchnica z dopiskiem: ?Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2010 w zakresie (rodzaj zadania)? lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica w terminie do 20 stycznia 2010r. (decyduje data stempla pocztowego),
2) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,
3) dodatkowych informacji udziela Małgorzata Garlicka pod nr tel.: (041) 3538046 wew. 26 lub drogą elektroniczną pod adresem: urzad.gminy@pierzchnica.pl,

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1) Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) merytoryczna wartość oferty,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.
2) Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 25 stycznia 2010r.
3) Oferty rozpatrzy 3 osobowa komisja powołana przez Wójta, która sporządzi ze swoich posiedzeń protokół, zawierający punktację i wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
4) Od decyzji Wójta nie przysługuje tryb odwoławczy.
5) Dotacja będzie przekazywana w 2010r. na konto oferenta zgodnie z zawartą umową.
6) Wójt Gminy Pierzchnica zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu.

7. Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadania w 2009r.
1) przeciwdziałanie alkoholizmowi ? organizowanie kolonii letnich dla dzieci
z rodzin patologicznych, imprez przeciwalkoholowych oraz szkoleń ? 13.000zł
2) Przeciwdziałanie narkomanii ? 3.000zł
3) Organizowanie zawodów sportowych w gminie ? 30.000zł
4) Organizowanie zawodów sportowych w Drugni ? 1.000zł
5) Zarządzanie gminnym obiektem sportowym i urządzeniami służącymi realizacji zadania publicznego, w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej ? 19.800zł.


Wójt

(-) Andrzej Łopaciński

06

LIP

2004

2274

razy

czytano

3577/3584

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: MGBP w Pierzchnicy ogłasza zbiórkę elektrośmieci w ...

Gmina Pierzchnica

MGBP w Pierzchnicy ogłasza zbiórkę elektrośmieci w ...

2

cze

2023

Zdjęcie: MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY KIELCE 4 CZERWCA 2023

Gmina Pierzchnica

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY KIELCE 4 CZERWCA 2023

1

cze

2023

Zdjęcie: Informacja o badaniu pn. Zintegrowane statystyki ...

Gmina Pierzchnica

Informacja o badaniu pn. Zintegrowane statystyki ...

31

maj

2023

Zdjęcie: Rodzinny Piknik Tematyczny w Maleszowej

Gmina Pierzchnica

Rodzinny Piknik Tematyczny w Maleszowej

31

maj

2023

Zdjęcie: Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Pierzchnica w ...

Gmina Pierzchnica

Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Pierzchnica w ...

30

maj

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat SZOZ w Pierzchnicy dotyczący szczepienia ...

30

maj

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.