Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych

Strona główna » Aktualności » Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych

Wójt Gminy Pierzchnica 
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na wspieranie zadań publicznych

1. Rodzaj zadań oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań
1) Prowadzenie działalności profilaktycznej:

 

a) przeciwdziałanie alkoholizmowi ? organizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych, imprez przeciwalkoholowych oraz szkoleń ? zgodnie z

 

gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 14.000zł

b) Przeciwdziałanie narkomanii ? zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii w gminie Pierzchnica na rok 2010 ? 3.000zł

  2) Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) Organizowanie zawodów sportowych w gminie ? zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 38.000zł
b) Organizowanie zawodów sportowych w Drugni ? zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010 ? 1.000zł
  c) Zarządzanie gminnym obiektem sportowym i urządzeniami służącymi realizacji zadania publicznego, w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej - 12.000zł

2. Zasady przyznania dotacji

1) Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica pok. 22 tel. 041 3538046 wew. 26 e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl oraz na stronie internetowej: www.pierzchnica.bip.jur.pl
2) O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3) Każde z zadań, o których mowa w pkt. 1 będzie rozpatrywana oddzielnie.
4) Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby podmiotów do wykonania zadania. Dopuszcza się możliwość składania przez jeden podmiot kilku ofert.
5) Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
6) Do rozliczenia środków pochodzących z dotacji gminy kwalifikowane będą wydatki poniesione od dnia złożenia oferty do dnia zakończenia zadania zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą na wspieranie realizacji zadania i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przestrzegając następujących zasad:
a) dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
b) wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
c) wydatkowania ewentualnie przyznanych środków finansowych (zgodnie
z obowiązującymi przepisami) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane,
d) wykonywania zadań sukcesywnie w 2010r.
e) prawidłowego i terminowego rozliczenie przyznanych środków finansowych.

4. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
3) aktualny statut,
4) pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno ? prawnych, ani wobec innych podmiotów,
5) pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
6) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.

5. Miejsce i termin składania ofert:
1) oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pierzchnica z dopiskiem: ?Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2010 w zakresie (rodzaj zadania)? lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica w terminie do 20 stycznia 2010r. (decyduje data stempla pocztowego),
2) oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,
3) dodatkowych informacji udziela Małgorzata Garlicka pod nr tel.: (041) 3538046 wew. 26 lub drogą elektroniczną pod adresem: urzad.gminy@pierzchnica.pl,

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1) Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
a) merytoryczna wartość oferty,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
d) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju.
2) Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 25 stycznia 2010r.
3) Oferty rozpatrzy 3 osobowa komisja powołana przez Wójta, która sporządzi ze swoich posiedzeń protokół, zawierający punktację i wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
4) Od decyzji Wójta nie przysługuje tryb odwoławczy.
5) Dotacja będzie przekazywana w 2010r. na konto oferenta zgodnie z zawartą umową.
6) Wójt Gminy Pierzchnica zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu.

7. Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zadania w 2009r.
1) przeciwdziałanie alkoholizmowi ? organizowanie kolonii letnich dla dzieci
z rodzin patologicznych, imprez przeciwalkoholowych oraz szkoleń ? 13.000zł
2) Przeciwdziałanie narkomanii ? 3.000zł
3) Organizowanie zawodów sportowych w gminie ? 30.000zł
4) Organizowanie zawodów sportowych w Drugni ? 1.000zł
5) Zarządzanie gminnym obiektem sportowym i urządzeniami służącymi realizacji zadania publicznego, w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej ? 19.800zł.


Wójt

(-) Andrzej Łopaciński

czytano: 2389 razy

autor: pierzchnica.pl

data dodania: 2004-07-06 22:00:00

Linki
 • Agro-Market Internetowa Gielda Rolna
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • 20-lat. Świętokrzyskie to my
 • NEXT JOBS
 • Gmina Pierzchnica w liczbach

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

tel.: (41) 353 80 46
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

 • black_and_white_photo_travel_influencer_digital315
 • dozynki_gminne_2015658
 • Beztytulu_1
 • 5556
 • 4529
 • 37072
Gmina Pierzchnica to malownicza kraina, która leży w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Wyjątkowe położenie gminy ukształtowało nader urokliwy krajobraz i przyczyniło się do powstania niepowtarzalnego klimatu. To właśnie bliski kontakt z naturą, z dala od codziennego zgiełku, pozwala na prawdziwy odpoczynek i relaks. Wszystko to oferuje gmina Pierzchnica na terenie której znajdują się liczne pomniki przyrody, akweny wodne, bogactwa naturalne, a także obiekty historyczne. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna
Księga gości
Zobacz wpisy