Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

GOPS informuje o terminach składania wniosków o uzyskanie wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy informuje o terminach składania wniosków na poszczególne formy pomocy i wsparcia na nowe okresy zasiłkowe.

 

1) wnioski o zwolnienie dziecka z odpłatności za dożywianie w szkole w okresie od IX do XII/2013 r.  będą przyjmowane  od dnia 1 sierpnia 2013 r. 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, np.:

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto.

- odcinek renty/emerytury lub decyzję z ZUS/KRUS

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłaconych przez PUP (netto)

- zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym (ha przeliczeniowe)

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenie o wysokości dochodu.

            Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do zwolnienia dziecka z odpłatności za dożywianie w szkolne nie może być wyższa niż 684 zł/os w rodzinie (art.8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)

W przypadku wniosków złożonych do 31 sierpnia 2013 r. dzieci będą zwalniane od 1 września 2013 r.

W przypadku wniosków złożonych po 31 sierpnia 2013 r. dzieci będą zwalniane od dnia złożenia wniosku.

 

2) wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2013 r.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za wrzesień nastąpi do dnia 31 października,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

   Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

·         uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;

·         zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

·         oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

·         zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone);

·         zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

·         zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub

·         informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:  - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

·         dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;

·         odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

·         zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

3) wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 będą przyjmowane od 1 września 2013 r. do 15 września 2013 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności  gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/osobę w rodzinie ( art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów (wg katalogu wydatków kwalifikowanych), w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

 Paragony nie będą brane pod uwagę !

Do wniosku należy dołączyć  dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie  wniosku :

-  zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto

-  odcinek renty/emerytury lub ksero decyzji z ZUS/KRUS

-  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych              świadczeń wypłacanych przez PUP (netto)

-  zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego ( ha przeliczeniowe)

-  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą  -  oświadczenie o wysokości dochodu

-  zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej

 

4) wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od 1 września 2013 r.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

- skrócony odpis aktu urodzenia

- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne

- zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

- zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej – w przypadku osoby uczącej się

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne

- orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

- orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł.

 

 

Druki wniosków do pobrania w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej

- świadczenia rodzinne - pok. nr 1

- dożywianie, stypendia, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pok. nr 2

 

 

                                                                                                                                                (-) Kamila Jurek
                                                                                                                                                Kierownik GOPS

 

26

LIP

2013

1984

razy

czytano

2928/3908

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ...

19

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 49/2024

18

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35/2024 - przymrozki

17

kwi

2024

Zdjęcie: IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

Gmina Pierzchnica

IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

15

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy ...

15

kwi

2024

Zdjęcie: Wiosenna akcja szczepienia lisów 22-27.04.2024.

Gmina Pierzchnica

Wiosenna akcja szczepienia lisów 22-27.04.2024.

11

kwi

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.