Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla podmiotów wrażliwych

W dniu 21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Wykaz podmiotów wrażliwych:

1. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych,
2. jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
3. noclegownia albo ogrzewalnia,
4. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
5. podmiot systemu oświaty,
6. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,
7. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,
8. kościół lub inny związek wyznaniowy,
9. podmiot prowadzący działalność kulturalną,
10. podmiot prowadzący działalność archiwalną,
11. ochotnicza straż pożarna,
12. placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w  podeszłym wieku,
13. rodzinny dom pomocy,
14. centrum integracji społecznej,
15. klub integracji społecznej,
16. warsztat terapii zajęciowej,
17. organizacja pozarządowa pożytku publicznego
18. spółdzielnia socjalna

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wrażliwych podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wzór wniosku stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1976). 

Podmioty wrażliwe które ubiegają się o przyznanie dodatku muszą posiadać siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów.

Terminy

Wniosek o dodatek składa się w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty

Wniosek o dodatek składa się na formularzu wniosku określonego w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1976) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania podmiotów wrażliwych - oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem.

Dokumenty sprzedaży będące podstawą do obliczenia kwoty dodatku:

- za 2 lata wstecz- do wyboru koszty z lat 2019, 2020,2021,

- za rok 2022 przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50 % średniej rocznej ilości paliwa

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6  przyjmowane są w pokoju nr 24.

19

PAŹ

2022

581

razy

czytano

605/3946

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:58 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Zdjęcie: iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

Gmina Pierzchnica

iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54/2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 06:12 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Informacja dotycząca programu ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:17 dnia 23.05.2024

23

maj

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.