Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zatrudni asystenta rodziny na umowę o pracę

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję się, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl;  tel: 602 779 754.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
  z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
  • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
  • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu naboru i zostaną umieszczone w protokole z naboru będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  • Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydawane kandydatom przez 3 miesiące od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej za stosownym pokwitowaniem.
  • Nie odebrane dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt 3 zostaną zniszczone komisyjnie.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym co wynika z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje niemożność dopuszczenia aplikacji do naboru i zawarcia  umowy o pracę.
 9. Podane dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podstawą zautomatyzowanej decyzji.

 

 1. Wymiar czasu pracy:
 1. pełny etat

 

 1. Wymagania obowiązkowe:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie:
  1. wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu  pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 3. kandydat/kandydatka nie był/-a skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
 5. kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. kandydat/kandydatka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
 8. znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. doświadczenie zawodowe na tożsamym lub podobnym stanowisku pracy,
 2. umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 3. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 4. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. odporność na sytuacje stresowe

 

 

 1. Zakres czynności na zajmowanym stanowisku:
 1. opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 4. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 5. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 6. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 8. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 9. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 10. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 11. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipa 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku asystenta rodziny określa art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie wynikające z art. 12 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie na stanowisku tożsamym lub pokrewnym

Dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kę i złożone osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy pokój nr 2 lub przesłane pocztą na adres:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

ul. Urzędnicza 6

26 - 015 Pierzchnica

 

w terminie do 16 września 2022 r. (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy).

 

 

                                                                                  Kamila Jurek

kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

30

SIE

2022

1068

razy

czytano

668/3974

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

IV Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich ...

14

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy ...

11

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

XVII Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu ...

11

cze

2024

Zdjęcie: Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ...

Gmina Pierzchnica

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z ...

11

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:48 dnia 10.06.2024

10

cze

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:23 dnia 10.06.2024

10

cze

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.