Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych

Pierzchnica, dnia 21 marca 2013r.

 


Wójt Gminy Pierzchnica

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały XXIII/49/2012  Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz uchwałami  Nr XXIII/50/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na rok 2013 i uchwała Nr XXIII/51/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,

 

Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

 

I.  Konkurs adresowany jest do:

1)    organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)    innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

II.   Zakres konkursu i wysokość dotacji

1.    Przedmiotem konkursu jest:

1)    „Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”

2)    Profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013” w zakresie prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wśród dzieci i młodzieży,

2.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2013:   

          1)    Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii -3500 zł.

          2)    Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 7000zł

3.    W roku 2012 Gmina Pierzchnica przeznaczyła na realizację zadań:

1)    Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii -3500 zł.

2)    Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 10.000zł

 

III.  Zasady przyznawania dotacji

1)    Dotacje zostanią przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, a następnie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.

2)    Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1)    Zadanie musi być zrealizowane w 2013 roku. Szczegółowy czas realizacji zadania określa oferent.

2)   W ramach realizacji zadania podmiot powinien realizować profilaktykę uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

V.Termin i warunki składania ofert realizacji zadania:

1)      Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r, Nr 6, poz. 25) do dnia 12 kwietnia 2013r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pierzchnica ul. 13 stycznia 6, 26-015 Pierzchnica.

 

2)      oferty powinny być złożone w zaklejonych kopertach w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

2)    oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,

            3)    dodatkowych informacji udziela Małgorzata Garlicka pod nr tel.: (041) 3538046 wew. 26 lub drogą elektroniczną pod adresem: urzad.gminy@pierzchnica.pl,

            4)    Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

c)    aktualny statut,

d)    pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,

e)    pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,

f)     pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.

 

VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.    Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)    możliwości realizacji zadania – do 10 pkt

b)    kalkulacji kosztów – do 50 pkt

c)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 10 pkt

d)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – do 20 pkt,

e)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków – do 10 pkt

Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, którym w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.    Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.

3.    Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 28 kwietnia 2013r.

4.    Oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Wójta.

5.    Komisja sporządzi ze swoich posiedzeń protokół, zawierający punktację
i wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta.

6.    Od decyzji Wójta nie przysługuje tryb odwoławczy.

7.    Dotacja zostanie przekazana w 2013r. na konto oferenta zgodnie z zawartą umową.

8.    Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

 

21

MAR

2013

1584

razy

czytano

2684/3589

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Zdjęcie: Poznaj Polskę

Gmina Pierzchnica

Poznaj Polskę

6

cze

2023

Zdjęcie: "Jawor u źródeł kultury" 2023

Gmina Pierzchnica

"Jawor u źródeł kultury" 2023

6

cze

2023

Zdjęcie: Rodzinny Piknik Tematyczny w Pierzchniance realizowany ...

Gmina Pierzchnica

Rodzinny Piknik Tematyczny w Pierzchniance realizowany ...

5

cze

2023

Zdjęcie: Rodzinny Piknik Tematyczny w Brodach realizowany przez ...

Gmina Pierzchnica

Rodzinny Piknik Tematyczny w Brodach realizowany przez ...

5

cze

2023

Zdjęcie: Wojewoda Świętokrzyski  zaprasza na  SENIORALIA - ...

Gmina Pierzchnica

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza na SENIORALIA - ...

5

cze

2023

Zdjęcie: MGBP w Pierzchnicy ogłasza zbiórkę elektrośmieci w ...

Gmina Pierzchnica

MGBP w Pierzchnicy ogłasza zbiórkę elektrośmieci w ...

2

cze

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.