Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o sprzedaży zbiorników plastikowych

Pierzchnica, 19.05.2022r.

Znak sprawy: RI.271.04.2022.ZO.AZ                                           

 

POSTĘPOWANIE NA SPRZEDAŻ ZBIORNIKÓW PLASTIKOWYCH O POJEMNOŚCI 10 m3 STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY PIERZCHNICA

 

I. Informacje wstępne

1. Organizatorem postępowania jest:

Gmina Pierzchnica

Ul. Urzędnicza 6

26-015 Pierzchnica

tel. 41 370 56 10

www.pierzchnica.bip.jur.pl

 

II. Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży jest 7 zbiorników plastikowych o pojemności 10 m3 każdy zdemontowanych z oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy będących własnością Gminy Pierzchnica.

2. Charakterystyka zbiorników :  zbiorniki plastikowo – polietylenowe - bezciśnieniowe produkcji BIOVAC (Norwegia),  pojemność robocza każdego zbiornika to 10 000 litrów, wymiary gabarytowe: 205 cm x 290 cm, waga pojedynczego zbiornika ok. 300 kg, zbiorniki noszące ślady użytkowania.

3. Cena wywoławcza 1 sztuki zbiornika: 3 000,00 zł (brutto)

4. Cena jednostkowa brutto w ofercie nie może być niższa niż cena wywoławcza – Minimalna wartość postąpienia wynosi 100,00 zł (brutto) do ceny każdego zbiornika.                        

 

III. Wadium – nie jest wymagane

 

IV. Warunki

1. Oferent może złożyć ofertę na wybraną ilość zbiorników przeznaczonych do sprzedaży.

2. W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę wg załącznika nr 1 do postępowania.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2022 roku do godz. 10.00.

5. Organizator nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

6. Ofertę, wyłącznie w formie pisemnej w języku polskim, należy złożyć w zamkniętej kopercie  w  Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica  – z dopiskiem: „Oferta na zakup zbiornika/zbiorników” do dnia 27.05.2022r. do godziny 10:00. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2022 roku o godzinie 10:15 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wystawieniu faktury sprzedaży zbiornika/zbiorników  i zapłaceniu pełnej kwoty wynikającej ze złożonej oferty.

9. Oferent jest zobowiązany do odbioru zbiornika/zbiorników na własny koszt w terminie 7 dni od daty  zapłaty za zbiornik/zbiorniki.

10. Przed złożeniem ofert  zaleca się zapoznać się ze stanem technicznym zbiorników.

11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12. Za najkorzystniejszą ofertę/oferty uznaje się ofertę/oferty z najwyższą ceną. Ocenie będzie podlegała cena zaproponowana za jedną sztukę.

13. W przypadku złożenia ofert równorzędnych Organizator kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie przez niego wyznaczonym. Do wzięcia udziału w licytacji zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy postępowania, których oferty są równorzędne. Oferenci zostaną powiadomieni o terminie i warunkach licytacji telefonicznie.

14. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: imię, nazwisko lub nazwę (firmy), siedzibę i adres oferenta, którego ofertę wybrano oraz kwotę zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pierzchnica.bip.jur.pl  

 

V. Postanowienia końcowe

1. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Anna Zajączkowska, tel. 41 370 56 10, w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30.

3. Zbiorniki można oglądać  w Pierzchnicy przy ul. Błońskiej, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Załączniki do postępowania:

  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

(-) Stanisław Strąk

Burmistrz

 

https://www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/5377

 

 

19

MAJ

2022

208

razy

czytano

555/3729

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - sprzedaż nieruchomości ...

28

wrz

2023

Zdjęcie: Szkolenia KOWR z funkcjonowania biogazowni rolniczych

Gmina Pierzchnica

Szkolenia KOWR z funkcjonowania biogazowni rolniczych

28

wrz

2023

Zdjęcie: Spotkanie "Sołtys Ambasadorem Programu Czyste ...

Gmina Pierzchnica

Spotkanie "Sołtys Ambasadorem Programu Czyste ...

28

wrz

2023

Zdjęcie: III Festiwal Smaków Babiegho Lata

Gmina Pierzchnica

III Festiwal Smaków Babiegho Lata

28

wrz

2023

Zdjęcie: UKNF zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ...

Gmina Pierzchnica

UKNF zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i ...

26

wrz

2023

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia ...

26

wrz

2023

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.