Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 317/3 o powierzchni 0,4999 ha położonej w Podlesiu, obr. 12, Gmina Pierzchnica

Pierzchnica, dnia 18.05.2022r.

Znak: RA.6840.1.2022.MS

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica ogłasza:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 317/3 o powierzchni 0,4999 ha położonej w Podlesiu, obr. 12, Gmina Pierzchnica, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków użytki: grunty orne.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 15 715,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku o godz. 930.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości

1 600,00 zł do dnia 21 czerwca 2022 roku na konto Gminy Pierzchnica Nr 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w Podlesiu. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa (polno-leśna). Teren nieruchomości jest zagospodarowany – grunt uprawiany rolniczo. W sąsiedztwie nieruchomości grunty rolne uprawiane rolniczo i tereny leśne zadrzewione oraz grunty rolne zakrzaczone i zakrzewione. Odległość od zabudowy zagrodowej - około 1,2 km. Kształt działki - prostokąt o szerokości około 21m i długości 240m.

Uzbrojenie techniczne terenu – brak.

Dla obszaru, na których położona jest ww. nieruchomość brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nieruchomości nr 317/3 według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – z dopuszczeniem do zabudowy w siedliskach rolniczych.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KI1B/00028835/1.

Dział III i IV ww. księgi wpisów nie zawiera.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy,

ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, I piętro, pokój nr 25.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać się dokumentem tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający status osoby prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie lub potwierdzenie wpisu do CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub jego oświadczenie, że nieruchomość zostaje nabyta ze środków pochodzących z majątku odrębnego.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz inne dokumenty według ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.

Osoba ustalona Nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Miasta i Gminy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w miejscowości Pierzchnica.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6 w godzinach 7:30-15:30, pokój numer 25 lub telefonicznie 41-370-56-13. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

(-) Stanisław Strąk

Burmistrz

(-)Stanisław Strąk

Burmistrz

 

(-)Stanisław Strąk

Burmistrz

 

 

18

MAJ

2022

223

razy

czytano

691/3864

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ...

28

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dotycząca Programu Fundusze ...

26

lut

2024

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

21

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

19

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.