Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr 1054/5 i 1055/5 położonej w Pierzchnicy, obr. 1, Gmina Pierzchnica

Pierzchnica, dnia 20.04.2022r.

Znak: RA.6840.3.2022.MS

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica ogłasza:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Nr II składającej się z działek o nr 1054/5 o powierzchni 0,4378 ha i 1055/5 o powierzchni 0,0616 ha położonej w Pierzchnicy, obr. 1, Gmina Pierzchnica, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków użytki: grunty orne.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 60 100,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku o godz. 930.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 6 010,00 zł do dnia 23 maja 2022 roku na konto Gminy Pierzchnica Nr 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nr II położona jest w Pierzchnicy, w południowej części miasta, w odległości ok. 75m od drogi powiatowej Nr 0355T relacji Chmielnik-Pierzchnica-Suków. Dojazd do nieruchomości – droga gruntowa (od strony południowej) i droga wewnętrzna (przez działki nr 1055/4 i 1055/7). Teren nieruchomości niezagospodarowany – porośnięty dzikimi trawami, w części zakrzaczony i zakrzewiony. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna, dawny cmentarz i tereny niezabudowane oraz grunty uprawiane rolniczo. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, wodociąg.

Dla obszaru, na których położona jest ww. nieruchomość brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu oraz rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynków istniejących następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

Teren nieruchomości nr 1054/5 i 1055/5 według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – obszary przeznaczone do rozwoju funkcji przemysłowych, centra rozwoju funkcji produkcyjno-składowych.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KI1B/00069374/0.

W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nr 1054/5 i 1055/5 ujawnione jest następujące prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością:

- służebność gruntowa obciążająca działkę nr 1055/4 polegająca na prawie przejazdu i przechodu, przeprowadzenia wszelkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, telefonicznych i teletechnicznych przez całą jej szerokość i długość dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Pierzchnica, obręb: 0001, gmina Pierzchnica składającej się z działek nr 1051/5, 1054/4, 1055/3 i 1051/4, 1054/3, 1055/2 od nieruchomości władnącej do drogi publicznej.

Dział IV ww. księgi wpisów nie zawiera.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy,

ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, I piętro, pokój nr 25.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać się dokumentem tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający status osoby prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie lub potwierdzenie wpisu do CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub jego oświadczenie, że nieruchomość zostaje nabyta ze środków pochodzących z majątku odrębnego.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz inne dokumenty według ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.

Osoba ustalona Nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Miasta i Gminy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w miejscowości Pierzchnica.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6 w godzinach 7:30-15:30, pokój numer 25 lub telefonicznie 41-370-56-13. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

(-)Stanisław Strąk

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

                                                                            Burmistrz

 

(-) Stanisław Strąk

                                                                            Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

(-) Stanisław Strąk

                                                                            Burmistrz

                                                                            Burmistrz

 

 

20

KWI

2022

245

razy

czytano

717/3863

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ważna informacja dotycząca Programu Fundusze ...

26

lut

2024

Zdjęcie: KONDOLENCJE

Gmina Pierzchnica

KONDOLENCJE

23

lut

2024

Zdjęcie: Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Gmina Pierzchnica

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

22

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Czyste ...

21

lut

2024

Zdjęcie: Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

Gmina Pierzchnica

Zachęcamy do wzięcia udziału w XXI edycji ...

19

lut

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Gmina Pierzchnica podpisała umowę na realizację ...

14

lut

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.