Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pierzchnicy

Pierzchnica, dnia 11.04.2022r.

Znak: RA.6840.2.2022.MS

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica ogłasza:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Nr III oznaczonej nr działki 1051/6 o powierzchni 0,7718 ha położonej w Pierzchnicy, obr. 1, Gmina Pierzchnica, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków użytki: grunty orne i łąki trwałe.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 92 850,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 930.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości

9 285,00 zł do dnia 11 maja 2022 roku na konto Gminy Pierzchnica Nr 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nr III położona jest w Pierzchnicy, w południowej części miasta, w odległości ok. 90m od drogi powiatowej Nr 0355T relacji Chmielnik-Pierzchnica-Suków. Dojazd do nieruchomości – droga gruntowa, od strony zachodniej i działka drogowa nr 1597). Teren nieruchomości niezagospodarowany – porośnięty dzikimi trawami, w części zakrzaczony i zakrzewiony. W sąsiedztwie nieruchomości zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna, dawny cmentarz i tereny niezabudowane oraz grunty w części uprawiane rolniczo. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, wodociąg.

Dla obszaru, na których położona jest ww. nieruchomość brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu oraz rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynków istniejących następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

Teren nieruchomości nr 1051/6 według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – obszary przeznaczone do rozwoju funkcji przemysłowych, centra rozwoju funkcji produkcyjno-składowych.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KI1B/00069374/0.

W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nr 1051/6 ujawnione jest następujące prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością:

- służebność gruntowa obciążająca działkę nr 1055/4 polegająca na prawie przejazdu i przechodu, przeprowadzenia wszelkich instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, telefonicznych i teletechnicznych przez całą jej szerokość i długość dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w miejscowości Pierzchnica, obręb: 0001, gmina Pierzchnica składającej się z działek nr 1051/5, 1054/4, 1055/3 i 1051/4, 1054/3, 1055/2 od nieruchomości władnącej do drogi publicznej.

Dział IV ww. księgi wpisów nie zawiera.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy,

ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, I piętro, pokój nr 25.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać się dokumentem tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający status osoby prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie lub potwierdzenie wpisu do CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub jego oświadczenie, że nieruchomość zostaje nabyta ze środków pochodzących z majątku odrębnego.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz inne dokumenty według ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.

Osoba ustalona Nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Miasta i Gminy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w miejscowości Pierzchnica.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6 w godzinach 7:30-15:30, pokój numer 25 lub telefonicznie 41-370-56-13. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

(-) Stanisław Strąk

                                                                            Burmistrz

 

 

11

KWI

2022

103

razy

czytano

195/3319

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

XV Powiatowy Przegląd Zespołów Chóralnych.

20

wrz

2022

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Warsztaty strategiczne dotyczące budowy nowej LSR - ...

14

wrz

2022

Zdjęcie: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu ...

Gmina Pierzchnica

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu ...

14

wrz

2022

Zdjęcie: KAMPANIA SPOŁECZNA "SADZA PŁONIE.CZAD ZABIJA. ŻYJ."

Gmina Pierzchnica

KAMPANIA SPOŁECZNA "SADZA PŁONIE.CZAD ZABIJA. ŻYJ."

14

wrz

2022

Zdjęcie: APEL DO HODOWCÓW DROBIU - PTASIA GRYPA!

Gmina Pierzchnica

APEL DO HODOWCÓW DROBIU - PTASIA GRYPA!

14

wrz

2022

Zdjęcie: Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno ...

Gmina Pierzchnica

Informacja o szczepieniu ochronnym lisów wolno ...

13

wrz

2022

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.