Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”

Projekt „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych realizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Pierzchnicy w ramach utworzonego partnerstwa z Gminą Pierzchnica: Urzędem Miasta i Gminy w Pierzchnicy oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zostaną utworzone w miejscowościach Pierzchnica i Skrzelczyce.

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w projekcie udziela kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy Jolanta Adamska pod nr telefonu 41 35 38 214.

Celem projektu jest:

 • głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin na terenie gminy Pierzchnica

 

     Proponowane działania:

 • zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży:

a) pomoc w nauce,

b) zajęcia sportowe z trenerem,

c) zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu,

d) gry planszowe,

e) wyjazdy rekreacyjne (m.in. kino, basen, kręgle),

f) kolonia letnia dla dzieci i młodzieży,

g) zajęcia profilaktyczne;

 • zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży:

a) zajęcia językowe,

b) zajęcia muzyczne,

c) zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe,

d) zajęcia plastyczne i rękodzielnicze,

e) zajęcia kształtujące kompetencje matematyczne,

f) wyjazd z programem kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży;

 • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z profilaktyką społeczną dla wychowawców PWD,
 • wsparcie rodziny:

a) wsparcie asystenta rodziny,

b) poradnictwo specjalistyczne: prawnik, psycholog, logopeda,

c) wyjazd integracyjno-szkoleniowy z programem Szkoły dla Rodziców.

 

Okres realizacji projektu:

 • 01.06.2021 r. – 30.06.2023 r.
 •  

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 80 UP (35 K i 45 M) zamieszkałych na terenie gminy Pierzchnica, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • 60 UP (27 K i 33 M) w wieku od 7 do 18 r. ż.,
 • 20 rodziców/opiekunów dzieci UP (8 K i 12 M)

oraz 2 dwóch wychowawców placówek wsparcia dziennego.

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

 • Rekrutacja dzieci i młodzieży do zadania nr 1 Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica

1) obligatoryjne - dopuszczające:

a) wiek 7-18 lat,

b) miejsce zamieszkania na terenie gminy Pierzchnica,

c) zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

2) fakultatywne - punktowane:

a) korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej – 1 pkt,

b) przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - 1 pkt za każdą przyczynę,

c) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2018 poz. 969) – 1 pkt,

d) korzystanie z programu POPŻ – 1 pkt;

3) dodatkowe - punktowane:

a) rodzina wielodzietna – 1 pkt,

b) samotne macierzyństwo/ojcostwo – 1 pkt,

c) niepełnosprawność niepełnoletniego członka rodziny – 1 pkt.

 • Rekrutacja rodziców/opiekunów prawnych do zadania nr 2 Wsparcie rodziny

1) obligatoryjne - dopuszczające:

a) udział dziecka w projekcie,

b) miejsce zamieszkania na terenie gminy Pierzchnica,

c) problemy opiekuńczo-wychowawcze;

2) dodatkowe - punktowane:

a) rodzina wielodzietna – 1 pkt,

b) samotne macierzyństwo/ojcostwo – 1 pkt,

c) niepełnosprawność niepełnoletniego członka rodziny – 1 pkt.

 • Rekrutacja wychowawców PWD do zadania nr 1 Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica

1) umowa o pracę na czas określony min. odpowiadający okresowi realizacji projektu lub umowa o pracę na czas nieokreślony;

2) brak kwalifikacji pedagogicznych określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020, poz. 821), tj. wykształcenie wyższe:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym
z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

3) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Termin rekrutacji:

Terminy rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

 

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz rekrutacji do projektu dla UP – dzieci i młodzież (Zad.1)
 3. Formularz rekrutacji do projektu dla UP – rodzice/opiekunowie prawni (Zad.2)
 4. Formularz rekrutacji do projektu dla UP – wychowawcy PWD (Zad.1)
 5. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MGBP
 8. Oświadczenie UP o byciu osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 9. Oświadczenie UP o korzystaniu z PO PŻ 2014-2020
 10. Oświadczenie UP o rodzinie wielodzietnej
 11. Oświadczenie UP o samotnym macierzyństwie/ojcostwie
 12. Oświadczenie o występowaniu niepełnosprawności innego członka rodziny
 13. Oświadczenie o występowaniu niepełnosprawności innego niepełnoletniego członka rodziny

16

CZE

2021

861

razy

czytano

1139/3946

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:58 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Zdjęcie: iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

Gmina Pierzchnica

iNFORMACJA ARiMR DOT. przyjmowaniA wniosków OD ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54/2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 06:12 dnia 24.05.2024

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Informacja dotycząca programu ...

24

maj

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:17 dnia 23.05.2024

23

maj

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.