Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nowe zasady usuwania drzew - zmiana ustawy od 17 czerwca 2017 r.

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody - obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne

17 czerwca 2017 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody (dalej u.o.o.p.). Zgodnie z nowymi przepisami osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej będą musiały dokonać PISEMNEGO ZGŁOSZENIA Wójtowi Gminy Pierzchnica zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm-  w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm-  w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm-  w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie będzie musiało zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Organ Gminy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

 1. nazwy gatunku drzewa
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzew:
  1. posiada kilka pni- obwodu każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia- obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin Organ Gminy sporządza protokół.

W terminie 14 dni od dnia oględzin Organ Gminy będzie mógł wnieść sprzeciw,    w drodze decyzji administracyjnej.

Jednakże termin ten będzie nieco dłuższy, bowiem 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręczenie. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Organ może wnieść sprzeciw, jeśli drzewo znajduje się:

 • na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Gmina może zakazać wycinki również jeśli drzewo będzie spełniać kryteria, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).

 Organ natomiast musi wnieść sprzeciw:

 • jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
 • w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo zgodnie z KPA, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

 

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przedmiotowej ustawie, organ Gminy w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

 

Organ Gminy przed upływem terminu 14 dni może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i uprawnia do usunięcia drzewa (opłata skarbowa za wydanie niniejszego zaświadczenia wynosi 17,00 zł.)

 

Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, od dnia oględzin przez 6 miesięcy można usunąć drzewa. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia.

 

20

CZE

2017

1229

razy

czytano

2124/3908

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ...

19

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 49/2024

18

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35/2024 - przymrozki

17

kwi

2024

Zdjęcie: IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

Gmina Pierzchnica

IX edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla ...

15

kwi

2024

Logo serwisu.

Gmina Pierzchnica

Komunikat Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy ...

15

kwi

2024

Zdjęcie: Wiosenna akcja szczepienia lisów 22-27.04.2024.

Gmina Pierzchnica

Wiosenna akcja szczepienia lisów 22-27.04.2024.

11

kwi

2024

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Rozlicz PIT w gminie Pierzchnica
Przekaż 1,5% w gminie Pierzchnica

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.