Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Samorządowy portal internetowy

Miasto i Gmina Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Gmina z potencjałem

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o pracę - Asystent rodziny

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zatrudni osobę na stanowisku: asystent rodziny na umowę o pracę na zastępstwo w wymiarze 0,5 etatu

Wymagania formalne:

  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

  1. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 r., poz. 135 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

  1. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba, która:

  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  2. obsługa komputera;
  3. umiejętność pracy z klientem, w szczególności klientem trudnym;
  4. znajomość środowiska lokalnego;
  5. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji;
  6. umiejętność pracy w zespole;
  7. prawo jazdy kat. B

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:

  1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
  2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
  3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
  5. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
  6. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  7. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
  8. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
  9. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  10. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
  12. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
  13. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  14. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
  15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny
  2. CV
  3. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia
  4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pierzchnicy, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica w terminie do 21 marca 2016 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu dokumentów do GOPS).

Wybrane osoby zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.

 

                                                                                                                      /-/ Kamila Jurek

                                                                                         kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

04

MAR

2016

1437

razy

czytano

1266/2783

Gmina Pierzchnica

Najnowsze aktualności

Jednostki

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Punkt Wsparcia Podatnika w Chmielniku

Policja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizacje pozarządowe

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Galeria zdjęć

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Logo serwisu.

Pierzchnica

Gmina z potencjałem

Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.
Zdjęcie: Galeria Gmina Pierzchnica.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.